BK.7021.20.2016

Suraż dnia 18.04.2016r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

         Zapraszam do złożenia oferty na remont w Zespole Szkół i Placówek Oświatowo – Wychowawczych w Surażu.

Wartość zamówienia – poniżej 30 tys. euro.

Zamawiający:

Zespół Szkół i Placówek Oświatowo – Wychowawczych w Surażu

ul. Szkolna 1

18-105 Suraż

tel./fax: 0856503121

e – mail: umsuraz@zetobi.com.pl

Zaproszenie do składania ofert

         Dyrektor Zespołu Szkół i Placówek Oświatowo – Wychowawczych w Surażu zaprasza do złożenia oferty w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania
ofertowego na remont w siedzibie Zespołu Szkół i Placówek Oświatowo – Wychowawczych w Surażu

 

1. Opis przedmiotu zamówienia : Przedmiotem zamówienia jest remont w siedzibie Zespołu Szkół i Placówek Oświatowo – Wychowawczych w Surażu obejmujący naprawę i malowanie ścian i sufitów, wykonanie podłączenia projektora oraz wymianę opraw  i włączników w klasie lekcyjnej
nr 2 oraz wykonanie nowej posadzki w korytarzu na pierwszym piętrze oraz w korytarzu i salach lekcyjnych na parterze (wielkość powierzchni została określona w przedmiarze robót).

Remont w szczególności obejmuje:

1). Sala lekcyjna Nr 2:

a)  zagruntowanie podłoża, wyrównanie powierzchni ścian i sufitów, szpachlowanie podłoży, malowanie farbami lateksowymi, zabezpieczenie lamperii poprzez zalakierowanie, wykonanie instalacji do podłączenia projektora multimedialnego, wymiana starych opraw oświetleniowych oraz włączników,

2). Na I piętrze:

a) roboty rozbiórkowe istniejącej posadzki w korytarzu,

b) wykonanie nowej posadzki w korytarzu,

c) wykonanie wylewki samopoziomującej oraz ułożenie wykładziny wraz z cokolikami wywiniętymi na ściany na wysokości 10cm w korytarzu,

d) cyklinowanie wraz z lakierowaniem parkietu w gabinecie Pani Dyrektor,

3). Korytarz oraz sale lekcyjne na parterze:

a) roboty rozbiórkowe istniejącej posadzki,

b) wykonanie nowej posadzki wraz z dociepleniem,

c) wykonanie wylewki samopoziomującej oraz ułożenie wykładziny wraz z cokolikami wywiniętymi na ściany na wysokości 10cm,

d) wykonanie zabudowy rur c.o.,
2. Materiały potrzebne do wykonania robót będących przedmiotem zapytania ofertowego dostarcza Wykonawca. Kolorystyka w uzgodnieniu z Zamawiającym.

3. Wykonawca wykona roboty będące przedmiotem zapytania ofertowego przy użyciu sprzętu, urządzeń i materiałów o jakości odpowiadającej obowiązującym przepisom, normom i standardom.

4. Wykonawca udziela 36 miesięcznej gwarancji na wykonane roboty będące przedmiotem zapytania ofertowego, licząc od dnia podpisania protokołu odbioru robót.
5. Zamawiający zobowiązuje się udostępnić Wykonawcy pomieszczenia do remontu w dni robocze w godzinach od 7.00 do 18.00.
6. Zamawiający udostępni Wykonawcy pobór wody i energii elektrycznej na koszt Wykonawcy oraz zapewni pomieszczenia dla pracowników Wykonawcy.
7. Wykonawca dołączy do oferty wyceniony przedmiar robót według załącznika nr 2 do zapytania ofertowego. Ceny jednostkowe zawarte w przedmiarze robót będą stanowiły podstawę rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą faktycznie wykonanych robót. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia zakresu robót.

8. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie określone w przedmiarze robót za prawidłowe i terminowe wykonanie umowy.
9. Podstawą wystawienia faktury jest podpisany przez Zamawiającego protokół z odbioru robót.
10. Jeżeli w trakcie odbioru stwierdzone zostaną wady:
1/ nadające się do usunięcia, to Zamawiający może żądać od Wykonawcy ich usunięcia, wyznaczając termin usunięcia wad.
2/ uniemożliwiające użytkowanie remontowych pomieszczeń zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może żądać od Wykonawcy wykonania przedmiotu zamówienia po raz drugi.
11. Termin wykonania umowy: od dnia podpisania umowy do 22 sierpnia 2016r.

12. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

13. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się kryterium najniższej ceny brutto.

14. Okres związania ofertą wynosi 15 dni od daty złożenia oferty.

15. Oferta wraz z załącznikami winna być napisana w języku polskim, trwałą i czytelną techniką, wypełniona i parafowana w całości oraz podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy.

16. Wykonawca złoży ofertę na formularzu stanowiącym zał. nr 1 do zapytania ofertowego.

17. Termin składania ofert upływa dnia 29 kwietnia 2016r. o godz. 15:00 w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Surażu ul. 11 Listopada 16, 18-105 Suraż.

18. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej lub elektronicznie na adres umsuraz@zetobi.com.pl

19. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada zasadom określonym w niniejszym zapytaniu oraz zostanie uznana za najkorzystniejszą.

20.Zamawiający powiadomi wszystkich Wykonawców o wyniku postępowania. W zawiadomieniu wysłanym do Wykonawcy, którego oferta została wybrana. Zamawiający określi termin i miejsce zawarcia umowy, której wzór stanowi załącznik nr 3 do zapytania ofertowego.

21. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana zobowiązany jest przed podpisaniem umowy dostarczyć wpis do ewidencji działalności gospodarczej.

 

 

 

Dyrektor ZSiPOW w Surażu

Dorota Marczuk

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: UM Suraż

Wytwarzający/odpowiadający: Marek Uszyński

Wprowadzający: Marek Uszyński

Data wprowadzenia: 2016-04-20

Data modyfikacji: 2016-05-10

Opublikował: Marek Uszyński

Data publikacji: 2016-04-20