_____Aktywna Integracja Mieszkańców Gminy Suraż_____

                                                               

                                                                                                                                       

Projekt realizowany w ramach projektu systemowego „Aktywna Integracja Mieszkańców Gminy Suraż”

współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 
 

Na początku lipca b.r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego Burmistrz Suraża podpisał umowę ramową o dofinansowanie Projektu systemowego w ramach Priorytetu VII Promocja Integracji Społecznej Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.

„Aktywna Integracja Mieszkańców Gminy Suraż”.

Pod taką nazwą od 1 sierpnia b. r. ruszył projekt Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Surażu współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Gmina Suraż, w imieniu której działa Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Surażu na realizację w/w projektu otrzymała kwotę 15 800,00 zł i zobowiązała się do wniesienia wkładu własnego w wysokości 2 000 zł.

W ramach projektu pomocą zostaną objęte osoby korzystające z pomocy społecznej, które nie pracują i są w wieku aktywności zawodowej, w szczególności długotrwale bezrobotne, o niskich lub zdezaktualizowanych kwalifikacjach zawodowych. W ramach aktywnej integracji mieszkańcy gminy Suraż będą mogli skorzystać z treningu kompetencji i umiejętności społecznych, indywidualnego poradnictwa zawodowego oraz szkolenia zawodowego wybranego przez siebie. Ponadto zostaną sfinansowane koszty dojazdu na szkolenia, koszty opieki nad dzieckiem (na czas realizacji zajęć) oraz badania w zakresie medycyny pracy w celu sprawdzenia czy po zakończonym szkoleniu będą mogli pracować w zawodzie, w którym planują się szkolić.

Wsparcie w ramach niniejszego projektu ma charakter kompleksowy, ponieważ zapewniamy osobom: diagnozę potencjału zawodowego, szkolenia zawodowe uwzględniające potrzeby rynku pracy, badania w zakresie medycyny pracy oraz monitoring w czasie poszukiwania pracy.

Realizacja niniejszego projektu nie byłaby możliwa bez wsparcia Europejskiego Funduszu Społecznego oraz przychylności gminy. Na bieżąco będziemy państwu przekazywać informacje na temat postępów w projekcie. 

 

Informacje odnośnie konkursów i projektów realizowanych z EFS na stronie www.efs.gov.pl

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Surażu

Wytwarzający/odpowiadający: Marek Uszyński

Data wytworzenia: 2008-08-01

Wprowadzający: Marek Uszyński

Data wprowadzenia: 2008-08-25

Modyfikujący: Marek Uszyński

Data modyfikacji: 2008-08-25

Opublikował: Marek Uszyński

Data publikacji: 2008-08-25