Ogłoszenie o sprzedaży 2020

Suraż 17 września 2020 r.

INFORMACJA O ODWOŁANIU PRZETARGU

 

Burmistrz Suraża informuje, iż w dniu 03 września 2020 r. wpłynął wniosek do Sądu w sprawie zasiedzenia nieruchomości położonej w Surażu, oznaczonej numerem geodezyjnym 113/10 mp. 33 o pow. 471 m2 zapisanej w księdze wieczystej BI1B/00082071/4.

 

Wobec powyższego, zaplanowany przetarg na dzień 23 września 2020 r. o godz. 11:00 zostaje odwołany.

Burmistrz Suraża

Henryk Łapiński

Przetarg 2 na zbycie nieruchomości w dniu 29.09.2020 r.

Suraż, dnia 2020-08-27

 

BK.6840.6.2020        

OGŁOSZENIE  

w sprawie sprzedaży nieruchomości, stanowiących własność Gminy Suraż w drodze publicznego ustnego nieograniczonego przetargu.

Lp.

Obręb

Nr działki

Oznaczenie działki

Pow. w m2

Nr KW

Podstawa sprzedaży

Cena wywoławcza

brutto

Wadium

Przetarg

Godzina przetargu

1

Zimnochy - Susły

131

LZIV, ŁIV, PsIV, RIVb, W

3700

BI1B/00069746/0

 

Uchwała Nr XIII/79/20 Rady Miejskiej w Surażu z dnia 26 maja 2020 r.

10 700,00

1 100,00 zł

I

10:00

 

 

 

2

 

 

Zimnochy - Susły

103

N

6500

BI1B/00201003/8

Uchwała Nr XLVIII/319/10 Rady Miejskiej w Surażu z dnia 14 października 2010 r.

8 200,00

1 000,00

I

12:00

 

3.

 

Lesznia

206

K

3000

Decyzja Komunalizacyjna nr GG.I.0181/15-91/92 z dnia 28 lipca 1992 r.

Uchwała Nr XXI/109/04 Rady Miejskiej w Surażu z dnia 07 września 2009 r.

6 350,00

700,00

I

14:00

 

 
Nieruchomości podlegają zwolnieniu z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów
i usług (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 106 z późn. zm.)

 

 1. Przetarg odbędzie się w dniu 29.09.2020 r. w Urzędzie Miejskim w Surażu, ul. 11 Listopada 16, 18 – 105 Suraż (sala konferencyjna).
 2. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium (w pieniądzu, obligacjach Skarbu Państwa lub papierach wartościowych dopuszczonych do obrotu publicznego) w terminie do 25.09.2020r.  na konto Urzędu Miejskiego w Surażu Nr 70 8081 0009 0000 1108 2000 0060 BS w Łapach. Za datę wniesienia wadium uważa się wpływ wymaganej kwoty na w/w rachunek.
 3. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.
 4. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zwraca się niezwłocznie (do 3 dni od dnia przetargu) przelewem.
 5. Zapłata pozostałej części należności za zakup nieruchomości musi nastąpić przed zawarciem aktu notarialnego, z odpowiednim wyprzedzeniem tak, aby środki pieniężne znalazły się na rachunku bankowym tut. Urzędu przed zawarciem umowy.
 6. W przypadku uchylania się od zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości przez osobę, która wygra przetarg, wpłacone wadium przepada na rzecz organizatora przetargu.
 7. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
 8. Koszty wskazania granic sprzedawanych nieruchomości pokrywa nabywca.
 9. Nieruchomości będące przedmiotem sprzedaży nie są obciążone ograniczonymi prawami rzeczowymi ani ograniczeniami w rozporządzaniu.
 10. Koszty związane z zawarciem umowy notarialnej ponosi nabywca.
 11. Uczestnicy przystępujący do przetargu zobowiązani są do przedłożenia komisji przetargowej dowodu wpłaty wadium i dokument stwierdzający tożsamość (dowód osobisty lub paszport, NIP, PESEL) lub pełnomocnictwo uprawniające do występowania w imieniu osoby fizycznej.

  W przypadku osób prawnych – umowy spółki, aktualny wyciąg rejestru, aktualna lista wspólników oraz pełnomocnictwa do występowania w imieniu spółki.

 12. Małżonkowie oboje biorą udział w przetargu osobiście lub okazując pełnomocnictwo drugiego małżonka.
 13. Do nabycia nieruchomości przez zagranicznego oferenta mają zastosowanie odpowiednie przepisy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców.
 14. Zastrzega się sobie prawo unieważnienia przetargu w przypadku zaistnienia uzasadnionych przyczyn.
 15. Niniejsze ogłoszenie stanowi zaproszenie osób zainteresowanych osób do wzięcia udziału w przetargu.
 16. Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Surażu, ul. 11 Listopada 16, 18 – 105 Suraż, pokój nr 6, tel. 85 6503 597 lub na stronie www.bip.um.suraz.wrotapodlasia.pl.

Burmistrz Suraża

Henryk Łapiński

Przetarg 1 na zbycie nieruchomości w dniu 23.09.2020 r. 

Suraż, dnia 2020-08-20

 

BK.6840.5.2020        

OGŁOSZENIE

w sprawie sprzedaży nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Suraż w drodze publicznego ustnego nieograniczonego przetargu.

Lp.

Obręb

Nr działki

Oznaczenie działki

Pow. w m2

Nr KW

Podstawa sprzedaży

Cena wywoławcza

brutto

Wadium

Przetarg

Godzina przetargu

 

1

 

Suraż

 

113/10
mp. 33

 

Grunty rolne zabudowane - BrIVa

 

471

 

BI1B/00082071/4

 

 

Uchwała Nr XIV/94/20 Rady Miejskiej w Surażu z dnia 01 lipca 2020 r.

 

29 900,00 zł

 

4000,00 zł

 

I

 

11:00Nieruchomość podlega zwolnieniu z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 106 z późn. zm.)

 

 1. Przetarg odbędzie się w dniu 23.09.2020 r. w Urzędzie Miejskim w Surażu, ul. 11 Listopada 16, 18 – 105 Suraż (sala konferencyjna).
 2. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium (w pieniądzu, obligacjach Skarbu Państwa lub papierach wartościowych dopuszczonych do obrotu publicznego) w terminie do 18.09.2020r.  na konto Urzędu Miejskiego w Surażu Nr 70 8081 0009 0000 1108 2000 0060 BS w Łapach. Za datę wniesienia wadium uważa się wpływ wymaganej kwoty na w/w rachunek.
 3. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.
 4. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zwraca się niezwłocznie (do 3 dni od dnia przetargu) przelewem.
 5. Zapłata pozostałej części należności za zakup nieruchomości musi nastąpić przed zawarciem aktu notarialnego, z odpowiednim wyprzedzeniem tak, aby środki pieniężne znalazły się na rachunku bankowym tut. Urzędu przed zawarciem umowy.
 6. W przypadku uchylania się od zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości przez osobę, która wygra przetarg, wpłacone wadium przepada na rzecz organizatora przetargu.
 7. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
 8. Koszty wskazania granic sprzedawanej nieruchomości pokrywa nabywca.
 9. Nieruchomość będąca przedmiotem sprzedaży nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi ani ograniczeniami w rozporządzaniu.
 10. Koszty związane z zawarciem umowy notarialnej ponosi nabywca.
 11. Uczestnicy przystępujący do przetargu zobowiązani są do przedłożenia komisji przetargowej dowodu wpłaty wadium i dokument stwierdzający tożsamość (dowód osobisty lub paszport, NIP, PESEL) lub pełnomocnictwo uprawniające do występowania w imieniu osoby fizycznej.

  W przypadku osób prawnych – umowy spółki, aktualny wyciąg rejestru, aktualna lista wspólników oraz pełnomocnictwa do występowania w imieniu spółki.

 12. Małżonkowie oboje biorą udział w przetargu osobiście lub okazując pełnomocnictwo drugiego małżonka.
 13. Do nabycia nieruchomości przez zagranicznego oferenta mają zastosowanie odpowiednie przepisy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców.
 14. Zastrzega się sobie prawo unieważnienia przetargu w przypadku zaistnienia uzasadnionych przyczyn.
 15. Niniejsze ogłoszenie stanowi zaproszenie osób zainteresowanych osób do wzięcia udziału w przetargu.
 16. Zbywana działka oznaczona nr geod. 113/10 mp. 33 znajduje się w strefie ochrony konserwatorskiej i nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.
 17. Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Surażu, ul. 11 Listopada 16, 18 – 105 Suraż, pokój nr 6, tel. 85 6503 597 lub na stronie www.bip.um.suraz.wrotapodlasia.pl.

Burmistrz Suraża

Henryk Łapiński

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miasta Suraż

Wytwarzający/odpowiadający: Gmina Suraż

Data wytworzenia: 2020-08-20

Wprowadzający: Łukasz Laskowski

Modyfikujący: Łukasz Laskowski

Data modyfikacji: 2020-09-17

Opublikował: Łukasz Laskowski

Data publikacji: 2020-08-20