Dzierżawa

Suraż, dnia 14 października 2019 r.

BK.6840.8.1.2019

 

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ

 

Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.) Burmistrz Suraża podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę położonych w Gminie Suraż:

 

Położenie nieruchomości

Oznaczenie Geodezyjne

Powierzchnia nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości

Czas trwania dzierżawy

Stawka

Termin wnoszenia opłaty

Suraż

92,
 Obręb Doktorce

1500 m2

 

Cele rolne

 

Od dnia zawarcia umowy na okres do 10 lat

Stawka naliczona na podstawie zarządzenia Burmistrza Suraża Nr 9/2019 z dnia 04.03.2019 w kwocie 105,00 zł rocznie

Do dnia 15 stycznia każdego roku

 

Urząd Miejski w Surażu niniejszym zaświadcza, iż od 01.01.2004 r nie posiada uchwalonego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Suraż.

Niniejszy wykaz zostaje wywieszony na okres 21 dni, od dnia 14.10.2019 r. do dnia 05.11.2019 r.

Podatki i inne obciążenia z tytułu najmu nieruchomości obciążają Najemcę.

Ustalona stawka dzierżawy będzie podlegała waloryzacji raz do roku ze skutkiem od dnia 1 stycznia każdego roku w oparciu o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem  w stosunku do poprzedniego roku, ogłoszony przez Prezesa GUS w Dzienniku Urzędowym Monitor Polski. Waloryzacja czynszu nie wymaga zawierania aneksu do umowy, jednak Wynajmujący zawiadomi Najemcy na piśmie o wysokości należnej zwaloryzowanej stawki, począwszy od 1 stycznia danego roku, niezwłocznie po ukazaniu się ogłoszenia Prezesa GUS w Dzienniku Urzędowym Monitor Polski. Dopuszcza się odstąpienie od waloryzacji w danym roku kalendarzowym w przypadku, gdy koszt powiadomienia o waloryzacji przewyższałby przychód z niej uzyskany. W takim przypadku waloryzacja w kolejnym roku kalendarzowym będzie przeprowadzana stopniowo, tzn. w pierwszej kolejności zwaloryzowana będzie stawka w oparciu o wskaźnik z lat, w którym waloryzacja nie była przeprowadzana, a następnie nowa kwota czynszu zostanie zwaloryzowana o wskaźnik obowiązujący w danym roku.

Burmistrz Suraża

Henryk Łapiński

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym

Wykaz wywiesza się na okres 21 dni tj. od dnia 16 maja 2019 r. do dnia 07 czerwca 2019 r .

 

Lp.

Oznaczenie nieruchomości

Pow. nieruchomości dzierżawy (m2)

Klasoużytek

Opis nieruchomości, przeznaczenie i sposób zagospodarowania

Czas trwania dzierżawy

Stawka

Termin wnoszenia opłat

1

działki oznaczone nr geod

170/4,171/4,172/2

Obręb

Suraż

25,00

170/4 BI

171/4 Dr

172/2 R

Nieruchomość gruntowa o powierzchni 25,00 m2 zabudowana drewnianym budynkiem (nakłady stanowiące własność wnioskodawcy), wynajmowana na cele związane z funkcją zabudowy – jako grunt pod budynkiem

Od dnia zawarcia umowy na okres 3 lat

Stawka naliczona na podstawie zarządzenia Burmistrza Suraża Nr 9/2019 z dnia 04.03.2019

w kwocie 38,48 zł rocznie

do 15 stycznia każdego roku

2

działki oznaczone nr geod

170/4, ,172/2

Obręb

Suraż

25,00

170/4 BI

172/2 R

 

Nieruchomość gruntowa o powierzchni 25,00 m2 zabudowana drewnianym budynkiem (nakłady stanowiące własność wnioskodawcy), wynajmowana na cele związane z funkcją zabudowy – jako grunt pod budynkiem

Od dnia zawarcia umowy na okres 3 lat

Stawka naliczona na podstawie zarządzenia Burmistrza Suraża Nr 9/2019 z dnia 04.03.2019

w kwocie 38,48 zł rocznie

do 15 stycznia każdego roku

3

działki oznaczone nr geod

170/4, ,172/2

Obręb

Suraż

25,00

170/4 BI

172/2 R

 

Nieruchomość gruntowa o powierzchni 25,00 m2 zabudowana drewnianym budynkiem (nakłady stanowiące własność wnioskodawcy), wynajmowana na cele związane z funkcją zabudowy – jako grunt pod budynkiem

Od dnia zawarcia umowy na okres 3 lat

Stawka naliczona na podstawie zarządzenia Burmistrza Suraża Nr 9/2019 z dnia 04.03.2019

w kwocie 38,48 zł rocznie

do 15 stycznia każdego roku

4

działka oznaczona nr geod

225/2

Obręb

Suraż

2046

Bi

Nieruchomość gruntowa o powierzchni 2046,00 m2 zabudowana  budynkiem (nakłady stanowiące własność wnioskodawcy), wynajmowana na cele związane z funkcją zabudowy.

Od dnia zawarcia umowy na okres 3 lat

Stawka naliczona na podstawie zarządzenia Burmistrza Suraża Nr 9/2019 z dnia 04.03.2019

w kwocie 143,22 zł rocznie

do 15 stycznia każdego roku

 

Podatki i inne obciążenia z tytułu najmu nieruchomości obciążają Najemcę.

Ustalona stawka dzierżawy będzie podlegała waloryzacji raz do roku ze skutkiem od dnia 1 stycznia każdego roku w oparciu o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem  w stosunku do poprzedniego roku, ogłoszony przez Prezesa GUS w Dzienniku Urzędowym Monitor Polski. Waloryzacja czynszu nie wymaga zawierania aneksu do umowy, jednak Wynajmujący zawiadomi Najemcy na piśmie o wysokości należnej zwaloryzowanej stawki, począwszy od 1 stycznia danego roku, niezwłocznie po ukazaniu się ogłoszenia Prezesa GUS w Dzienniku Urzędowym Monitor Polski. Dopuszcza się odstąpienie od waloryzacji w danym roku kalendarzowym w przypadku, gdy koszt powiadomienia o waloryzacji przewyższałby przychód z niej uzyskany.
W takim przypadku waloryzacja w kolejnym roku kalendarzowym będzie przeprowadzana stopniowo, tzn w pierwszej kolejności zwaloryzowana będzie stawka w oparciu o wskaźnik z lat, w którym waloryzacja nie była przeprowadzana, a następnie nowa kwota czynszu zostanie zwaloryzowana o wskaźnik obowiązujący w danym roku.

 

 

 

 

Suraż, dnia 16 maja 2019 r.

BK.6840.6.1.2018

 

 

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ

 

Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.) Burmistrz Suraża podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę położonych w Gminie Suraż:

 

Położenie nieruchomości

Oznaczenie Geodezyjne

Powierzchnia nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości

Czas trwania dzierżawy

Stawka

Termin wnoszenia opłaty

Suraż

352/2 mp.35,
 Obręb Suraż

818 m2

 

Cele rolne

 

Od dnia zawarcia umowy na okres 3 lat

Stawka naliczona na podstawie zarządzenia Burmistrza Suraża Nr 9/2019 z dnia 04.03.2019 w kwocie 57,26 zł rocznie

Do dnia 15 stycznia każdego roku

Kowale

92/3
 Obręb Kowale

1100 m2

Cele rolne

Od dnia zawarcia umowy na okres 3 lat

Stawka naliczona na podstawie zarządzenia Burmistrza Suraża Nr 9/2019 z dnia 04.03.2019 w kwocie 77,00 zł rocznie

Do dnia 15 stycznia każdego roku

Końcowizna

30
 Obręb Końcowizna

2500 m2

Cele rolne

Od dnia zawarcia umowy na okres 3 lat

Stawka naliczona na podstawie zarządzenia Burmistrza Suraża Nr 9/2019 z dnia 04.03.2019 w kwocie 175,00 zł rocznie

Do dnia 15 stycznia każdego roku

Zimnochy - Susły

71/4
 Obręb Zimnochy - Susły

10266 m2

Cele rolne

Od dnia zawarcia umowy na okres 3 lat

Stawka naliczona na podstawie zarządzenia Burmistrza Suraża Nr 9/2019 z dnia 04.03.2019 w kwocie 513,30 zł rocznie

Do dnia 15 stycznia każdego roku

Suraż

185 mp. 33
 Obręb Suraż

985 m2

Cele rolne

Od dnia zawarcia umowy na okres 3 lat

Stawka naliczona na podstawie zarządzenia Burmistrza Suraża Nr 9/2019 z dnia 04.03.2019 w kwocie 49,25 zł rocznie

Do dnia 15 stycznia każdego roku

 

 

Urząd Miejski w Surażu niniejszym zaświadcza, iż od 01.01.2004 r nie posiada uchwalonego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Suraż.

 

Niniejszy wykaz zostaje wywieszony na okres 21 dni, od dnia 16.05.2018 r. do dnia 07.06.2018 r.

 

Podatki i inne obciążenia z tytułu najmu nieruchomości obciążają Najemcę.

 

Ustalona stawka dzierżawy będzie podlegała waloryzacji raz do roku ze skutkiem od dnia 1 stycznia każdego roku w oparciu o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem  w stosunku do poprzedniego roku, ogłoszony przez Prezesa GUS w Dzienniku Urzędowym Monitor Polski. Waloryzacja czynszu nie wymaga zawierania aneksu do umowy, jednak Wynajmujący zawiadomi Najemcy na piśmie o wysokości należnej zwaloryzowanej stawki, począwszy od 1 stycznia danego roku, niezwłocznie po ukazaniu się ogłoszenia Prezesa GUS w Dzienniku Urzędowym Monitor Polski. Dopuszcza się odstąpienie od waloryzacji w danym roku kalendarzowym w przypadku, gdy koszt powiadomienia o waloryzacji przewyższałby przychód z niej uzyskany. W takim przypadku waloryzacja w kolejnym roku kalendarzowym będzie przeprowadzana stopniowo, tzn w pierwszej kolejności zwaloryzowana będzie stawka w oparciu o wskaźnik z lat, w którym waloryzacja nie była przeprowadzana, a następnie nowa kwota czynszu zostanie zwaloryzowana o wskaźnik obowiązujący w danym roku.

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miasta Suraż

Wytwarzający/odpowiadający: Referat Budownictwa

Data wytworzenia: 2019-05-16

Wprowadzający: Łukasz Laskowski

Modyfikujący: Łukasz Laskowski

Data modyfikacji: 2019-10-15

Opublikował: Łukasz Laskowski

Data publikacji: 2019-05-16