1. Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska nr WOOŚ-II.4242.56.2013.UM z dnia 19 stycznia 2015 r. w w sprawie  odmowy uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach inwestycji polegającej na: budowie:  "farmy wiatrowej Suraż" planowanego do realizacji na terenie gruntów wsi Rynki, Zimnochy - Susły, Zimnochy - Święchy, Lesznia i Doktorce.

2. Obwieszczenie Burmistrza Suraża Nr BK.6733.1.2015 z dnia 04.02.2015 w sprawie wszczęcia postępowania adminitracyjnego polegającego na budowie brodów na działkach nr 633/2, 654/1, 539 oraz 640, 654/5 i 847 położonych w zawykach - Polskie Towarszystwo Ochrony Ptaków

3. Obwieszczenie Burmistrza Suraża Nr BK.6733.2.2015 z dnia 16.02.2015 w sprawie wpłynięcia postanowienia Nr 85/15 Marszałka Województwa Podlaskiego w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie brodów na działkach 633/2 654/1 i 539 oraz na działkach nr 640, 654/5 i 847 położonych w Zawykach.

4. Obwieszczenie Burmistrza Suraża Nr BK.6733.1.2015 z dnia 20 lutego 2015 r. w sprawie wpłynięcia postanowienia GKNIII.6124.10.3.2015 Starostwa Powiatwego w Białymstoku w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie brodów na działkach nr 633/2 654/1 i 539 oraz na działkach nr 640, 654/5 i 847 położonych w Zawykach

5. Obwieszczenie Burmistrza Suraża Nr BK.6733.1.2015 z dnia 02 marca 2015 r. w sprawie wpłynięcia postanowienia WPN.612.1.12.2015.PS RDOŚ w Białymstoku w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie brodów na działkach nr 633/2 654/1 i 539 oraz na działkach nr 640, 654/5 i 847 położonych w Zawykach

6. Obwieszczenie Burmistrza Suraża Nr BK.6733.1.2015 z dnia 03 marca 2015 r. w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie brodów na działkach nr 633/2 654/1 i 539 oraz na działkach nr 640, 654/5 i 847 położonych w  Zawykach

7. Obwieszczenie Burmistrza Suraża Nr BK.6220.8.2014 z dnia 12.03.2015 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kurnika do hodowli brojlerów o obsadzie 112 DJP na działkach nr 227,228 i 229 położonych w Surażu

8. Obwieszczenie Burmistrza Suraża Nr BK.6733.1.2015 z dnia 12.03.2015 r. w sprawie wydania decyzji Burmistrza Suraża kończąca postępowanie adminitracyjne w sprawie lokalizacji inwestycji celu publiczneo polegającego na budowie brodów na działkach 633/2, 654/1 i 539 oraz na działkach 640, 654/5 i 847 położonych w Zawykach

7. Obwieszczenie Burmistrza Suraża Nr BK.6733.2.2015 z dnia 13.03.2015 r. w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegajacego na budowie sieci wodociągowej w pasie drogi gminnej Nr 106636B w Doktorcach(działka nr 99)

8.Obwieszczenie Burmistrza Suraża Nr BK.6733.2.2015 z dnia 18 marca 2015 r. w sprawie wpłynięcia Postanowienia znak:WPN.612.1.24.2015.PS Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie sieci wodociągowej w pasie drogi gminnej nr 106636B w Doktorcach (działka nr 99).

9. Obwieszczenie Burmistrza Suraża Nr BK.6733.2.2015 z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie zakończenia postępowanie administracyjnego w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie sieci wodociągowej w pasie drogi gminnej nr 106636B w Doktorcach (działka nr 99).

9. Obwieszczenie Burmistrza Suraża Nr BK.6220.2.2015 z dnia 22 maja2015 r. w sprawie zebrania materiałów dowodowych w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy wiatrowej „Suraż”

10. Obwieszczenie Burmistrza Suraża Nr BK.6733.3.2015 z dnia 08.07.2015r. w sprawie lokalizacji lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie napowietrznej linii energetycznej w Doktorcach.

11. Obwieszczenie Burmistrza Suraża Nr BK.6733.2.2015 z dnia 29 lipca 2015 r. w sprawie wpłynięcia Postanowienia znak: WPN:612.1.61.2015.PS Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie napowietrznej linii energetycznej w Doktorcach

12. Obwieszczenie Burmistrza Suraża Nr BK.6733.3.2015 z dnia 31 lipca 2015 r. w sprawie wpłynięcia Postanowienia znak: GKNIII.6124.10.12.2015 Starosty Powiatu  Białostockiego w sprawie odmowy uzgodnienia  lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie napowietrznej linii energetycznej w Doktorcach

13. Obwieszczenie Burmistrza Suraża Nr BK.6733.3.2015 z dnia 31 lipca 2015 r. w sprawie wzgromadzenia pełnego materiału dowodowego w sprawie  lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie napowietrznej linii energetycznej SN15 kV i nn0,4kV oraz stacji transformatorowej w Doktorcach

14. Obwieszczenie Burmistrza Suraża Nr BK.6733.3.2015 z dnia 14 sierpnia 2015 r. w sprawie wydania odmownej decyzji kończącej postępowanie administracyjne w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającego na budowie napowietrznej linii elektroenergetycznej SN15 kV i nn0,4kV oraz stacji transformatorowej na terenie działek nr 55/1 i 67 położonych w Doktorcach

15. Obwieszczenie Starosty Powiatu Białostockiego Nr AR.6740.03.9.2015 w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej obejmującej przebudowę z rozbudową drogi powiatowej Nr 1509B Zawyki – Zawyki Ferma (Gmina Suraż) – Etap I od km 0+000 do km 0+510,50 wraz z budową kanalizacji deszczowej oraz przebudową kolidującej infrastruktury technicznej, na działkach o nr geod: 589/2, 587/1, 22/3, 21/6, 16/4, 13/3, 12/3, 5/4, 633/1, 1/9 obręb Zawyki, gmina Suraż.

16. Obwieszczenie Burmistrza Suraża Nr BK.6220.2.2015 z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie wydania decyzi odmownnej w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy wiatrowej „Suraż”

17. Obwieszczenie Burmistrza Suraża Nr BK.6220.2.2015 z dnia 24 grudnia 2015 r. w sprawie wydania decyzji o umorzeniu postepowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu robót budowlanych obejmujących przebudowę dróg gminnych, budowę miejsc parkingowych i utwardzenia terenu wraz z obiektami małej architektury, niezbędną infrastrukturą techniczną oraz urządzeniami i budowlami towarzyszącymi na działkach nr 85/1, 85/2, 254, 255 i 256 położonych w Surażu, realizowanego w ramach rewitalizacji Parku Lackiego oraz zagospodarowania terenu wokół Góry Zamkowej.

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Surażu

Wytwarzający/odpowiadający: Marek Uszyński

Wprowadzający: Marek Uszyński

Data wprowadzenia: 2015-01-26

Modyfikujący: Marek Uszyński

Data modyfikacji: 2016-01-22

Opublikował: Marek Uszyński

Data publikacji: 2015-01-26