Obwieszczenia 2018 r.

OBWIESZCZENIA 2018 R.

 

1. Obwieszczenie Burmistrza Suraża nr BK.6220.1.2017 r. z dnia 20.03.2018 r. w sprawie o wycofanie wniosku z dnia 27 marca 2017 roku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowa obory dla bydła opasowego obsadzie do 96,25 DJP, budowa zbiornika na nieczystości ciekłe o pojemności do 10 m2 na działce oznaczonej nr geod. 63/1 we wsi Zawyki, gm. Suraż”.

2. Obwieszczenie Burmistrza Suraża nr BK.6220.1.2017 z dnia 11 maja 2018 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji, że w dniu 11 maja 2018 r. została wydana decyzja umarzająca w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie obory dla bydła opasowego o obsadzie 96,25DJ P wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce 63/1 położonej w Zawykach, gm. Suraż.

3. Obwieszczenie Burmistrza Suraża nr BK.6220.3.2018 z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie, wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na zmianie sposobu użytkowania istniejącego budynku usługowo - handlowego oraz budynków magazynowych wraz z terenem przyległym na potrzeby utworzenia stacji demontażu pojazdów zlokalizowanej na działce oznaczonej numerem geodezyjnym 162/7 obręb Suraż

4. Obwieszczenie Burmistrza Suraża nr BK.6733.1.2018 z dnia 04 czerwca 2018 r. w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającego na przebudowie ulicy granicznej w Surażu wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej, budową oświetlenia ulicznego i przebudową infrastruktury technicznej na działkach o numerach geodezyjnych 274, 273/2, 229, 267, 372, 164, 242, 123, 168, 165, 163, 169/2 i 144 obręb Suraż

5. Obwieszczenie Burmistrza Suraża nr BK.6733.1.2018 z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie zebrania meteriałów dowodowych w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającego na przebudowie ulicy Granicznej w Surażu wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej, budową oświetlenia ulicznego i przebudową infrastruktury technicznej na działkach o numerach geodezyjnych 274, 273/2, 229, 267, 372, 164, 242, 123, 168, 165, 163, 169/2 i 144 obręb Suraż, został zebrany materiał dowodowy do wydania decyzji.

6.Obwieszczenie Burmistrza Suraża nr BK.6733.1.2018 z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającego na przebudowie ulicy Granicznej w Surażu wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej, budową oświetlenia ulicznego i przebudową infrastruktury technicznej na działkach o numerach geodezyjnych 274, 273/2, 229, 267, 372, 164, 242, 123, 168, 165, 163, 169/2 i 144 obręb Suraż.

7 Obwieszczenie Burmistrza Suraża Nr BK.6733.3.2018 z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na zmianie sposobu użytkowania istniejącego budynku usługowo - handlowego oraz budynków magazynowych wraz z terenem przyległym na potrzeby utworzenia stacji demontażu pojazdów zlokalizowanej na działce oznaczonej nr geodezyjnym 162/7 obręb Suraż

8. Obwieszczenie Starosty Powiatu Białostockiego Nr AR.6740. 3. 20. 2018 z dnia 14.09.2018 r. Starosta Powiatu Białostockiego zawiadamia, że na wniosek Burmistrza Suraża złożonego w dniu złożonego w dniu 20.08.2018 r., uzupełnionego w dniu 12.09.2018 r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie ulicy Zagumiennej i Szkolnej wraz z budową kanalizacji deszczowej i przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej w Surażu, powiat białostocki, województwo podlaskie, zlokalizowanej na działkach: nr geod. Ark. 7.275, 307, Ark. 18.267, 295/7, 296/2, 295/8, 297/5, 298/1, 299/1, 300/1, 301/1, 302/1, 303/1, 304/1, 305/1, 306/1, Ark. 18.248, 254/1, 255/1, 256/1, 257/1, 258/1, Ark. 35.364, 325/4, 324/1, 323/3 – obręb 11 miasto Suraż, jednostka ewidencyjna gmina Suraż wraz z ograniczeniem w korzystaniu z działek (czasowe zajęcie): w celu budowy sieci kanalizacji deszczowej na działkach: nr geod. Ark. 18.251, Ark. 35.398, Ark. 35.365, Ark. 35.356  – obręb 11 miasto Suraż, jednostka ewidencyjna gmina Suraż. 

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miasta Suraż

Wytwarzający/odpowiadający: Marek Uszyński

Data wytworzenia: 2018-03-20

Wprowadzający: Łukasz Laskowski

Data modyfikacji: 2018-09-18

Opublikował: Łukasz Laskowski

Data publikacji: 2018-03-20