Obwieszczenia 2018 r.

OBWIESZCZENIA 2018 R.

 

1. Obwieszczenie Burmistrza Suraża nr BK.6220.1.2017 r. z dnia 20.03.2018 r. w sprawie o wycofanie wniosku z dnia 27 marca 2017 roku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowa obory dla bydła opasowego obsadzie do 96,25 DJP, budowa zbiornika na nieczystości ciekłe o pojemności do 10 m2 na działce oznaczonej nr geod. 63/1 we wsi Zawyki, gm. Suraż”.

2. Obwieszczenie Burmistrza Suraża nr BK.6220.1.2017 z dnia 11 maja 2018 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji, że w dniu 11 maja 2018 r. została wydana decyzja umarzająca w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie obory dla bydła opasowego o obsadzie 96,25DJ P wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce 63/1 położonej w Zawykach, gm. Suraż.

3. Obwieszczenie Burmistrza Suraża nr BK.6220.3.2018 z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie, wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na zmianie sposobu użytkowania istniejącego budynku usługowo - handlowego oraz budynków magazynowych wraz z terenem przyległym na potrzeby utworzenia stacji demontażu pojazdów zlokalizowanej na działce oznaczonej numerem geodezyjnym 162/7 obręb Suraż

4. Obwieszczenie Burmistrza Suraża nr BK.6733.1.2018 z dnia 04 czerwca 2018 r. w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającego na przebudowie ulicy granicznej w Surażu wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej, budową oświetlenia ulicznego i przebudową infrastruktury technicznej na działkach o numerach geodezyjnych 274, 273/2, 229, 267, 372, 164, 242, 123, 168, 165, 163, 169/2 i 144 obręb Suraż

5. Obwieszczenie Burmistrza Suraża nr BK.6733.1.2018 z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie zebrania meteriałów dowodowych w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającego na przebudowie ulicy Granicznej w Surażu wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej, budową oświetlenia ulicznego i przebudową infrastruktury technicznej na działkach o numerach geodezyjnych 274, 273/2, 229, 267, 372, 164, 242, 123, 168, 165, 163, 169/2 i 144 obręb Suraż, został zebrany materiał dowodowy do wydania decyzji.

6.Obwieszczenie Burmistrza Suraża nr BK.6733.1.2018 z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającego na przebudowie ulicy Granicznej w Surażu wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej, budową oświetlenia ulicznego i przebudową infrastruktury technicznej na działkach o numerach geodezyjnych 274, 273/2, 229, 267, 372, 164, 242, 123, 168, 165, 163, 169/2 i 144 obręb Suraż.

7 Obwieszczenie Burmistrza Suraża Nr BK.6733.3.2018 z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na zmianie sposobu użytkowania istniejącego budynku usługowo - handlowego oraz budynków magazynowych wraz z terenem przyległym na potrzeby utworzenia stacji demontażu pojazdów zlokalizowanej na działce oznaczonej nr geodezyjnym 162/7 obręb Suraż

8. Obwieszczenie Starosty Powiatu Białostockiego Nr AR.6740. 3. 20. 2018 z dnia 14.09.2018 r. Starosta Powiatu Białostockiego zawiadamia, że na wniosek Burmistrza Suraża złożonego w dniu złożonego w dniu 20.08.2018 r., uzupełnionego w dniu 12.09.2018 r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie ulicy Zagumiennej i Szkolnej wraz z budową kanalizacji deszczowej i przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej w Surażu, powiat białostocki, województwo podlaskie, zlokalizowanej na działkach: nr geod. Ark. 7.275, 307, Ark. 18.267, 295/7, 296/2, 295/8, 297/5, 298/1, 299/1, 300/1, 301/1, 302/1, 303/1, 304/1, 305/1, 306/1, Ark. 18.248, 254/1, 255/1, 256/1, 257/1, 258/1, Ark. 35.364, 325/4, 324/1, 323/3 – obręb 11 miasto Suraż, jednostka ewidencyjna gmina Suraż wraz z ograniczeniem w korzystaniu z działek (czasowe zajęcie): w celu budowy sieci kanalizacji deszczowej na działkach: nr geod. Ark. 18.251, Ark. 35.398, Ark. 35.365, Ark. 35.356  – obręb 11 miasto Suraż, jednostka ewidencyjna gmina Suraż. 

9. Obwieszczenie Burmistrza Suraża Nr BK.6733.2.2018 z dnia 05 października 2018 r. w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającego na budowie wielofunkcyjnego masztu komunikacyjnego wysokości 58m n.p.t., z turbiną wiatrową i generatorem o mocy 25 kw i zestawem paneli słonecznych o mocy 20kw, z podestami do mocowania anten radiokomunikacyjnych do przesyłu sygnału telefonii komórkowej i internetu, na działce o numerze ewidencji gruntów 218/2 w obrębie Doktorce, gmina Suraż.

  1. Obwieszczenie Burmistrza Suraża Nr BK.6733.3.2018 z dnia 10.10.2018 r. w sprawie zebrania materiałów w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego budowy linii elektroenergetycznej kablowej SN15kV miejscowości Kowale i Suraż

11. Obwieszczenie Starosty Powiatu Białostockiego Nr Ar.6740.3.20.2018 z dnia 12.10.2018 r. w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie ulicy Zagumiennej i Szkolnej wraz z budową kanalizacji deszczowej i przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej w Surażu, powiat białostocki, województwo podlaskie, zlokalizowanej na działkach: nr geod. Ark. 7.275, 307, Ark. 18.267, 295/7, 296/2, 295/8, 297/5, 298/1, 299/1, 300/1, 301/1, 302/1, 303/1, 304/1, 305/1, 306/1, Ark. 18.248, 254/1, 255/1, 256/1, 257/1, 258/1, Ark. 35.364, 325/4, 324/1, 323/3 – obręb 11 miasto Suraż, jednostka ewidencyjna gmina Suraż wraz z ograniczeniem w korzystaniu z działek (czasowe zajęcie): w celu budowy sieci kanalizacji deszczowej na działkach: nr geod. Ark. 18.251, Ark. 35.398, Ark. 35.365, Ark. 35.356  – obręb 11 miasto Suraż, jednostka ewidencyjna gmina Suraż. 

12. Obwieszczenie Burmistrza Suraża Nr BK.6733.3.2018 z dnia 25 października 2018 r. w sprawie wydania decyzji w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego budowy linii elektroenergetycznej kablowej SN 15kV w miejscowości Kowale i Suraż

13. Obwieszczenie Burmistrza Suraża Nr BK.6733.2.2018 z dnia 30 października 2018 r. w sprawie zebrania materiałów dotyczących decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie wielofunkcyjnego masztu komunikacyjnego wysokości 58 m n.p.t., z turbiną wiatrową i generatorem o mocy 25 kW i zestawem paneli słonecznych o mocy 20kw, z podestami do mocowania anten radiokomunikacyjnych do przesyłu sygnału telefonii komórkowej i Internetu, na działce o numerze ewidencji gruntów 218/2 w obrębie Doktorce, gmina Suraż

14. Obwieszczenie Burmistrza Suraża Nr BK.6733.7.2018 z dnia 31 października 2018 r. w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającego na budowie stacji bazowej sieci telefonii komórkowej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na działce o numerze ewidencji gruntów 187/2 w obrębie Suraż.

15. Obwieszczenie Burmistrza Suraża Nr BK.6733.5.2018 z dnia 06 listopada 2018 r. w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającego na budowie linii elektroenergetycznej napowietrzno – kablowej SN, kontenerowej stacji transformatorowej Sn/nN oraz linii napowietrzno-kablowej nN, na działkach o numerze ewidencji gruntów 144, 85/1, 85/2, 86, 194/1, 84, 192/1, 50 w obrębie Suraż.

16. Obwieszczenie Burmistrza Suraża Nr BK.6733.4.2018 z dnia 06 listopada 2018 r. w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającego na budowie linii elektroenergetycznej napowietrzno – kablowej SN, złączy kablowych ZKSN, kontenerowej stacji transformatorowej Sn/nN oraz linii napowietrzno-kablowej nN, na działkach o numerze ewidencji gruntów 50, 10/1, 1, 3, 17, 18, 84, 144 w obrębie Suraż.

17. Obwieszczenie Burmistrza Suraża Nr BK.6733.6.2018 z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie szafy dostępowej, doziemnego rurociągu światłowodowego i studni kablowej na działkach o numerach geodezyjnych 120 i 113/3 w miejscowości Suraż, został zebrany materiał dowodowy do wydania decyzji.

18. Obwieszczenie Burmistrza Suraża Nr BK.6733.2.2018 z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie wydania decyzji dotyczącej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie wielofunkcyjnego masztu komunikacyjnego wysokości 58 m n.p.t., z turbiną wiatrową i generatorem o mocy 25 kW i zestawem paneli słonecznych o mocy 20kw, z podestami do mocowania anten radiokomunikacyjnych do przesyłu sygnału telefonii komórkowej i Internetu, na działce o numerze ewidencji gruntów 218/2 w obrębie Doktorce, gmina Suraż

19. Obwieszczenie Burmistrza Suraża Nr BK.6220.7.2018 z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie zebrania materiału dowodowego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego  polegającego na budowie stacji bazowej sieci telefonii komórkowej wraz z niezbędną infrastrukturą, na działce o numerze ewidencji gruntów 187/2 w obrębie Suraż

20. Obwieszczenie Burmistrza Suraża Nr BK.6733.4.2018 z dnia 30 listopada 2018 r. o zebraniu materiału w sprawie budowy linii elektroenergetycznej napowietrzno – kablowej SN, złączy kablowych ZKSN, kontenerowej stacji transformatorowej Sn/nN oraz linii napowietrzno-kablowej nN, na działkach o numerze  ewidencji gruntów 50, 10/1, 1, 3, 17, 18, 84, 144 w obrębie Suraż, 

 21. Obwieszczenie Burmistrza Suraża Nr BK.6733.5.2018 z dnia 30 listopada 2018 r. o zebraniu materiału w sprawie budowy linii elektroenergetycznej napowietrzno – kablowej SN, złą, kontenerowej stacji transformatorowej Sn/nN oraz linii napowietrzno-kablowej nN, na działkach o numerze  ewidencji gruntów 144, 85/1, 85/2, 194/1, 84, 192/1, 50 w obrębie Suraż

22. Obwieszczenie Burmistrza Suraża Nr BK.6733.8.2018 z dnia 03 grudnia 2018 r. w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającego na budowie elektroenergetycznej linii kablowej nN (oświetlenia ulicznego), na działkach o numerze ewidencji gruntów 49/2 i 37/1 w obrębie Zimnochy – Świechy, gmina Suraż oraz na działce o numerze ewidencji gruntów 117/2 w obrębie Zimnochy – Susły, gmina Suraż.

23. Obwieszczenie Burmistrza Suraża Nr BK.6733.7.2018 r. z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie wydania decyzji dotyczącej ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie stacji bazowej telefoni komórkowej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na działce o nr. geod. 187/2 w obrębie Suraż

24. Obwieszczenie Burmistrza Suraża Nr BK.6733.5.2018 r. z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie wydania decyzji dotyczącej ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie lini elektroenergetycznej napowietrzno-kablowej SN15kV,kontenerowej stacji transformatorowej SN/nN oraz lini napowietrzno kablowej nN 0,4kV, na działkach o nr. geod. 37.144, 34.85/1, 34.85/2, 34.86, 3.194/1, 8.84, 3.192/1, 31.50 w obrębie Suraż

25. Obwieszczenie Burmistrza Suraża Nr BK.6733.8.2018 z dnia 08 stycznia 2018 r. w sprawie zebrania materiałów dowodowych w sprawie budowie elektroenergetycznej linii kablowej nN (oświetlenia ulicznego), na działkach o numerze ewidencji gruntów 49/2 i 37/1 w obrębie Zimnochy – Świechy, gmina Suraż oraz na działce o numerze ewidencji gruntów 117/2 w obrębie Zimnochy – Susły, gmina Suraż

26. Obwieszczenie Burmistrza Suraża Nr BK.6733.8.2018 z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie wydania decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej nN (oświetlenia ulicznego), na dzialkach o numerze ewidencji gruntów 49/2 i 37/2 w obrębie Zimnochy - Swiechy, gmina Suraż oraz na działce o numerze ewidencji gruntów 117/2 w obrębie Zimnochy - Susły, gmina Suraż. 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miasta Suraż

Wytwarzający/odpowiadający: Marek Uszyński

Data wytworzenia: 2018-03-20

Wprowadzający: Łukasz Laskowski

Modyfikujący: Łukasz Laskowski

Data modyfikacji: 2019-01-30

Opublikował: Łukasz Laskowski

Data publikacji: 2018-03-20