2017 r. - Obwieszczenia

OBWIESZCZENIA W 2017 R.

1. Obwieszczenie Burmistrza Suraża Nr BK.6733.2.2017 z dnia 03.03.2017 r. w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającego na budowie kanalizacji deszczowej na działce nr 261/2 położonej w Surażu o długości ~70mb.

2. Obwieszczenie Burmistrza Suraża Nr BK.6733.1.2017 z dnia 13.03.2017 r. w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającego na budowie elektroenergetycznej linii kablowej nN, słupowej stacji transformatorowej, słupa SN, kablowych linii nNoraz złącza kablowego na działkach o nr 37/1 i 48/3 położonych w Zimnochach-Świechach oraz na działkach nr 109 i 110 położonych w Zimnochach-Susłach

3. Obwieszczenie Burmistrza Suraża z dnia 27.03.2017 r. zawiadamiam strony postępowania, że w dniu 20 marca 2017r. zostało wydane przez Starostę Powiatu Białostockiego Postanowienie Nr GKNIII.6124.14.7.2017 uzgadniające pozytywnie projekt decyzji o ustaleniu inwestycji celu publicznego inwestycji polegającej na budowie odcinka kanalizacji deszczowej o długości ok. 70 m na działce nr 261/2 w Surażu.

4. Obwieszczenie Burmistrza Suraża  z dnia 27.03.2017 r.zawiadamiam strony postępowania, że w dniu 22 marca 2017r. zostało wydane przez Podlaskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Białymstoku Postanowienie
Nr Z.5151.29.2017.JK uzgadniające pozytywnie projekt decyzji o ustaleniu inwestycji celu publicznego inwestycji polegającej na budowie odcinka kanalizacji deszczowej
o długości ok. 70 m na działce nr 261/2 w Surażu.

5.Obwieszczenie Burmistrza Suraża z dnia 03.03.2017 r. zawiadamiam strony postępowania, że w dniu 24 marca 2017r. zostało wydane przez Starostę Powiatu Białostockiego Postanowienie Nr GKNIII.6124.14.8.2017 uzgadniające pozytywnie projekt decyzji o ustaleniu inwestycji celu publicznego inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej SN, słupowej stacji transformatorowej, słupa SN, kablowych linii nN oraz złącza kablowego, w gminie Suraż na działkach o nr geodezyjnej gruntów 37/1 i 48/3 obręb Zimnochy Święchy i na działkach o nr geodezyjnej gruntów 109 i 110 obręb Zimnochy Susły .

6 Obwieszczenie Burmistrza Suraża z dnia 30 marca 2017 r. o zebranych dowodach i materiałach przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektroenergetycznej linii kablowej SN, słupowej stacji transformatorowej, słupa SN, kablowych linii nN oraz złącza kablowego, w gminie Suraż na działkach o nr geodezyjnej gruntów 37/1 i 48/3 obręb Zimnochy Święchy i na działkach o nr geodezyjnej gruntów 109 i 110 obręb Zimnochy Susły.

7. Obwieszczenie Burmistrza Suraża  z dnia 31.03.2017 r. informuje, iż na wniosek Gminy Suraż została wydana decyzja Burmistrza Suraża kończąca postępowanie administracyjne w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającego na budowie odcinka kanalizacji deszczowej o długości ok. 70 m na działce nr 261/2 w Surażu.

8.Obwieszczenie Burmistrza Suraża Nr BK.6220.3.2017 z dnia 05.04.2017 r. e zawiadamiam strony postępowania, że w dniu 20 marca 2017 r. na wniosek P4 Sp. z o.o. z Warszawy zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej P4 „BIA 3321A” wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr 146 położonej w Leszni

9.Obwieszczenie Burmistrza Suraża Nr BK.6333.1.2017 z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie  wydania decyzji Burmistrza Suraża kończącej postępowanie administracyjne w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającego na budowie elektroenergetycznej linii kablowej SN, słupowej stacji transformatorowej, słupa SN, kablowych linii nN oraz złącza kablowego, w gminie Suraż na działkach o nr geodezyjnej gruntów 37/1 i 48/3 obręb Zimnochy Święchy i na działkach o nr geodezyjnej gruntów 109 i 110 obręb Zimnochy Susły. 

10. Obwieszczenie Burmistrza Suraża Nr BK.6733.3.2017 z dnia 04 maja 2017 r. w sprawie zawiadomienia stron o zebranych dowodach i materiałach przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla przedsięwzięcia polegającego na polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej P4 „BIA3321A” wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr 146 położnej w Leszni

11. Obwieszczenie Burmistrza Suraża Nr BK.6733.4 z dnia 05.05.2017 r.zawiadamiam, iż na wniosek Narwiańskiego Parku Narodowego zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającego na budowie brodu na działkach nr 6, 2 i 3 położonych w Surażu.

12 Obwieszczenie Burmistrza Suraża Nr BK.6733.3.2017 r. z dnia 19 maja 2017 r. na wniosek P4 Sp. z o. o. z Warszawy została wydana decyzja Burmistrza Suraża kończąca postępowanie administracyjne w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej P4 „BIA 3321A” wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr 146 położonej w Leszni.

13. Obwieszczenie Burmistrza Suraża Nr BK.6733.4.2017 z dnia 31 maja 2017 r. o zebranych dowodach i materiałach przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla przedsięwzięcia polegającego na polegającego na budowie brodu na działkach nr 6, 2 i 3 położonych w Surażu

14. Obwieszczenie Burmistrza Suraża Nr BK.6220.1.2017 r. z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie zawiadomienia stron, że w dniu 23 maja 2017 r. roku zostało wydane Postanowienie stwierdzające obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie obory dla bydła opasowego o obsadzie 96,25 DJP wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr 63/1 położonej w Zawykach

15 Obwieszczenie Burmistrza Suraża Nr BK.6220.1.2017 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie zawiadomienia stron, że w dniu 14 czerwca 2017 r. roku zostało wydane Postanowienie o podjęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na budowie obory dla bydła opasowego o obsadzie 96,25 DJP wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr 63/1 położonej w Zawykach

16. Obwieszczenie Burmistrza Suraża Nr BK.6733.4.2017 z dnia 16 czerwca 2017 r. w sprawie podania się do publicznej wiadomości informacji, że w dniu 16.06.2017r. na wniosek Narwiańskiego Parku Narodowego została wydana decyzja Burmistrza Suraża kończąca postępowanie administracyjne w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającego na budowie brodu na działkach nr 6, 2 i 3 położonych w Surażu.

17. Obwieszczenie Burmistrza Suraża Nr BK.6733.5.2017 z dnia 26.06.2017 r. zawiadamiam strony postępowania, że w dniu 02 czerwca 2017 r. na wniosek Powiatowego Zarządu Dróg w Białymstoku zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającego na przebudowie drogi powiatowej Nr 1488B (odcinek o długości ok. 630 m) wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej; inwestycja planowana jest do realizacji na terenie działek nr 275, 217, 274 i 307 położonych w Surażu w granicach istniejącego pasa drogowego.

18. Obwieszczenia Burmistrza Suraża Nr BK.6733.6.2017 z dnia 26 czerwca 2017 r. zawiadamiam strony postępowania, że w dniu 02 czerwca 2017 r. na wniosek Powiatowego Zarządu Dróg w Białymstoku zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającego na przebudowie drogi powiatowej Nr 1509B Zawyki - Zawyki-Ferma na odcinku od km 0+510,50 do końca drogi powiatowej wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej; inwestycja będzie realizowana na terenie następujących działek: - nr 587, 186/10, 186/11 i 186/16 położonych w Zawykach, - nr 96/1, 107, 12/5, 13/2, 20/4, 21/4, 19/3, 7/5, 6/6, 17/4, 16/4, 14/4, 110 i 14/1 położonych w Zawykach-Fermie.

19. Obwieszczenie Burmistrza Suraża Nr BK.6733.7.2017  z dnia 06 lipca 2017 r. zawiadamiam strony postępowania, że w dniu 29 czerwca 2017 r. na wniosek Gminy Suraż zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającego na przebudowie ulicy Osiedlowej w Surażu (droga gminna Nr 106631B), obejmującej odcinek o długości ok. 200 m wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej; inwestycja planowana jest do realizacji na terenie działek nr 373, 267 i 274 położonych w Surażu w granicach istniejących pasów drogowych.

20 Obwieszczenie Burmistrza Suraża Nr BK.6733.5.2017 z dnia 18 lipca 2017 r. w sprawie zawiadomienia stron o zebranych dowodach i materiałach przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi powiatowej Nr 1488B (odcinek o długości ok 630m) wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej; inwestycja planowana jest do realizacji na terenie działek nr 275, 217, 274 i 307 położonych w Surażu w granicach istniejącego pasa drogowego

21. Obwieszczenie Burmistrza Suraża nr BK.6733.6.2017 z dnia 21 lipca 2017 r. w sprawie zawiadomienia stron o zebranych dowodach i materiałach przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi powiatowej Nr 1509B Zawyki - Zawyki-Ferma na odcinku od km 0+510,50 do końca drogi powiatowej wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej; inwestycja będzie realizowana na terenie następujących działek: nr 587, 186/10, 186/11 i 186/16 położonych w Zawykach, nr 96/1, 107, 12/5, 13/2, 20/4, 21/4, 19/3, 7/5, 6/6, 17/4, 16/4, 14/4, 110 i 14/1 położonych w Zawykach-Fermie.

22. Obwieszczenie Burmistrza Suraża Nr BK.6733.7.2017 z dnia 24 lipca 2017 r. w sprawie zawiadamienia stron o zebranych dowodach i materiałach przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowa ulicy Osiedlowej w Surażu (droga gminna nr 106631B) wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej; inwestycja planowana jest do realizacji na terenie działek nr 373, 267, 353/2 i 274 położonych w Surażu w istniejących liniach rozgraniczających pasów drogowych.

23. Obwieszczenie Burmistrza Suraża Nr BK.6733.5.2017 z dnia 31 lipca 2017 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji, że w dniu 31.07.2017r. na wniosek Powiatowego Zarządu Dróg w Białymstoku została wydana decyzja Burmistrza Suraża kończąca postępowanie administracyjne w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającego na przebudowie drogi powiatowej nr 1488B Zabłudów - Biele - Suraż na odcinku ulicy Zabłudowskiej w Surażu wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej.

24. Obwieszczenie z dnia 31 lipca 2017 r. o konsultacjach społecznych projektu Programu Rewitalizacji Gminy Suraż na lata 2017 - 2023

25. Obwieszczenie Burmistrza Suraża Nr BK.6733.6.2017 z dnia 04 sierpnia 2017 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji, że w dniu 04.08.2017r. na wniosek Powiatowego Zarządu Dróg w Białymstoku została wydana decyzja Burmistrza Suraża kończąca postępowanie administracyjne w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającego na przebudowie drogi powiatowej nr 1509B Zawyki - Zawyki-Ferma na odcinku od km 0+510,50 do końca drogi powiatowej wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej; inwestycja planowana jest do realizacji na terenie następujących działek: - nr 587/1, 186/10, 186/11 i 186/13 położonych w Zawykach - nr 96/1, 107, 12/5, 13/2, 20/4, 21/4, 19/3, 7/5, 6/6, 17/4, 16/4, 14/4, 110 i 14/1 położonych w Zawykach - Fermie.

26. Obwieszczenie Burmistrza SurażaNr BK.6733.7.2017 z dnia 08 sierpnia 2017 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji, że w dniu 08.08.2017r. na wniosek Gminy Suraż została wydana decyzja Burmistrza Suraża kończąca postępowanie administracyjne w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającego na przebudowie ulicy Osiedlowej w Surażu (droga gminna nr 106631B) wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej; inwestycja planowana jest do realizacji na terenie działek nr 373, 267, 274 i 353/2 położonych w Surażu w istniejących liniach rozgraniczających pasów drogowych.


Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miasta Suraż

Wytwarzający/odpowiadający: Marek Uszyński

Data wytworzenia: 2017-03-03

Wprowadzający: Łukasz Laskowski

Modyfikujący: Łukasz Laskowski

Data modyfikacji: 2017-09-01

Opublikował: Łukasz Laskowski

Data publikacji: 2017-03-03