Uchwała Nr XIV/81/07
Rady Miejskiej w Surażu
                                                                                z dnia 29 grudnia 2007r.
               w sprawie zatwierdzenia planów pracy Rady Miejskiej w Surażu i stałych Komisji Rady
 
Na podstawie art.21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591; z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; z 2003r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; z 2004r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203; z 2005r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457; z 2006r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337; z 2007r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173, poz. 1218) oraz § 3 ust.1 załącznika Nr 2 Statutu, § 16 załącznika Nr 3 Statutu oraz art. 25a ust. 5 Statutu uchwalonego Uchwałą Nr XXVII/172/01 Rady Miejskiej w Surażu z dnia 29 listopada 2001r. w sprawie statutu Miasta Suraż, zm. Uchwałą Nr IV/32/03 Rady Miejskiej w Surażu z dnia 4 lutego 2003 r. w sprawie wprowadzenia zmian w statucie Miasta Suraż, zm. Uchwałą Nr XXVIII/141/05 Rady Miejskiej w Surażu z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie zmian w statucie Miasta Suraż uchwala się, co następuje:
§1. Zatwierdza się przedstawione przez przewodniczącego rady, komisje stałe Rady Miejskiej w Surażu, plany pracy na 2008 r., stanowiące załącznik nr 1, 2, 3 do niniejszej uchwały.
§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Przewodniczący Rady Miejskiej
Zygmunt Jarmoc

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Surażu

Wytwarzający/odpowiadający: Marek Uszyński

Data wytworzenia: 2008-01-08

Wprowadzający: Marek Uszyński

Data wprowadzenia: 2008-01-09

Data modyfikacji: 2008-02-01

Opublikował: Marek Uszyński

Data publikacji: 2008-01-09