Ogłoszenie o sesji Rady Miejskiej w Surażu

Suraż, dnia 23 kwietnia 2021 r.

OGŁOSZENIE

 

W dniu 28 kwietnia 2021r. (środa) w Miejsko - Gminnym Ośrodku Kultury w Surażu.

ODBĘDZIE SIĘ XXII SESJA RADY MIEJSKIEJ W SURAŻU. ROZPOCZĘCIE SESJI O GODZ. 900. OBRADY SESJI SĄ OTWARTE.

Z TREŚCIĄ PROJEKTÓW UCHWAŁ SKIEROWANYCH POD OBRADY SESJI MOŻNA ZAPOZNAĆ SIĘ W URZĘDZIE MIEJSKIM W SURAŻU

W POKOJU NR 8 I BIP URZĘDU ,,bip.um.suraz.wrotapodlasia.pl’’

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Surażu

                                            Agnieszka Edyta Filipczuk-Żamojda

 Proponowany porządek obrad:

 Otwarcie obrad XXII Sesji Rady Miejskiej w Surażu.

 1. Przyjęcie porządku obrad.
 2. Projekt uchwały w sprawie zwolnienia dyrektora z obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz obniżenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć wicedyrektorowi.
 3. Projekt uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży działek położonych na terenie miejscowości Suraż.
 4. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Suraż na lata 2021-2025.
 5. Projekt uchwały w sprawie przekazania skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku.
 6. Projekt uchwały w sprawie oceny zasobów pomocy społecznej dla Gminy Suraż za rok 2020.
 7. Przedłużenie informacji dotyczącej corocznej analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi, zgodnie z art.3 ust.2 pkt.10 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach /Dz. U.    z 2020 r. poz. 1439/.
 8. Sprawozdanie z realizacji gminnego programu współpracy Gminy Suraż z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2020.
 9. Przyjęcie protokołu obrad z XXI sesji Rady Miejskiej w Surażu.
 10. Informacja Burmistrza z podjętych działań między sesjami.
 11. Zapytania i wolne wnioski.
 12. Sprawy różne.
 13. Zakończenie obrad XXII sesji Rady Miejskiej w Surażu.

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miasta Suraż

Wytwarzający/odpowiadający: Łukasz Laskowski

Data wytworzenia: 2016-06-14

Wprowadzający: Łukasz Laskowski

Data wprowadzenia: 2004-12-03

Modyfikujący: Łukasz Laskowski

Data modyfikacji: 2021-04-23

Opublikował: Łukasz Laskowski

Data publikacji: 2004-12-03