Ogłoszenia o przetargu nieruchomości stanowiących własność gminy Suraż 2018

Przetarg 3 - 2018 r.

 

Suraż, dnia 2018-10-30

BK.6840.11.2018

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 121 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014r. poz. 1490), Burmistrz Suraża ogłasza przetarg ustny nieograniczony na zbycie nieruchomości będącą własnością Gminy Suraż.

Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość położona na terenie gminy Suraż zamieszczona w wykazie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, opublikowanym w sposób zwyczajowo przyjęty tj. na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu, BIP oraz w prasie lokalnej tj. Gazecie Współczesnej.

Przetarg odbędzie się w dniu 05.12.2018 r. w Urzędzie Miejskim w Surażu, ul. 11 Listopada 16 – sala konferencyjna.

 1. Nieruchomośc niezabudowana położona w Surażu gmina Suraż, oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 162/20 mp. 14 – przetarg odbędzie się o godzinie 1000

 Powierzchnia działki wynosi 797 m2, w tym:

 • 797 m2 – Tereny rekreacyjno wypoczynkowe – Bz

Zgodnie z decyzją nr BK.6730.13.2016 z dnia 01.09.2016 r. Burmistrza Suraża o warunkach zabudowy terenu, działka przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.

Działka przeznaczona do sprzedaży na podstawie Uchwały Nr XXVII/156/17 Rady Miejskiej w Surażu z dnia 09 maja 2017 r.

Działka posiada urządzoną  księgę wieczystą o Nr BI1B/00082070/7

Działka nie posiada obciążeń i zobowiązań.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 25 953,00zł.

Minimalne postąpienie: nie mniej niż 1 % wartości nieruchomości

Wadium 1500

Cena zawiera podatek VAT w wysokości 23 %.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium. Wadium może być wnoszone w pieniądzu, obligacjach Skarbu Państwa lub papierach wartościowych dopuszczonych do obrotu publicznego.

Wadium należy wnosić nie poźniej niż 3 dni przed przetargiem tj. do dnia 30.11.2018. Za datę wniesienia wadium uważa się wpływ wymaganej kwoty na w/w rachunek.

Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.

Wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wpłacić na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Surażu Nr 70 8081 0009 0000 1108 2000 0060 BS w Łapach.

Wadium wniesione w pieniądzu przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.

Wadium wniesione w innej formie niż w pieniądzu przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał podlega zwrotowi niezwłocznie po wpłaceniu kwoty równej cenie nabycia nieruchomości.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w wyznaczonym miejscu i w terminie zawarcia umowy sprzedaży zawartym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Wadium zwraca się niezwłocznie po:

-odwołaniu przetargu,

-zamknięciu przetargu,

-unieważnieniu przetargu,

-zakończeniu przetargu wynikiem negatywnym.

        Urząd Miejski w Surażu niniejszym zaświadcza, iż od 01.01.2004 r. nie posiada uchwalonego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Suraż.

        Organizator przetargu może odwołać przetarg z ważnych powodów, podając przyczynę odwołania do Publicznej wiadomości.

        Szczegółowych informacji o przedmiocie sprzedaży można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Surażu, ul. 11 Listopada 16, pokój nr 6, tel. (085) 6503-597.

Burmistrz Suraża

 Henryk Łapiński

Przetarg 2 - 2018 r.

Suraż, dnia 2018-06-07

 

BK.6840.8.2018        

OGŁOSZENIE

w sprawie sprzedaży nieruchomości, stanowiących własność Gminy Suraż w drodze publicznego ustnego nieograniczonego przetargu

 

Lp.

Obręb

Nr działki

Oznaczenie działki

Pow. w m2

Nr KW

Podstawa sprzedaży

Cena wywoławcza

brutto

Wadium

Przetarg

Godzina przetargu

 

1

 

Kowale

 

104/2

 

Pastwiska trwałe - Ps

 

3500

 

 

Decyzja Wojewody Podlaskiego Nr WG-II.7532.49.2017.AW z dnia 13 listopada 2017 r.

 

 

Uchwała NR XXXIV/194/18 RADY MIEJSKIEJ W SURAŻU  z dnia 02 lutego 2018 r.

 

 

9 940,00 zł*

 

500,00 zł

 

I

 

10:00

 

2

 

 

Kowale

63/1

Użytki rolne – R

1200

 

13 300,00 zł*

 

 

2500,00 zł

 

 

I

 

 

10:30

63/2

Użytki rolne zabudowane - Br

1200

 

30 873,00 zł

Łącznie 44 173,00 zł

 

 

 

3

 

 

 

Zimnochy – Susły

 

50

 

Użytki rolne zabudowane - Br

 

1900

 

BI1B/00069746/0

 

Uchwała NR XXXIV/194/18 RADY MIEJSKIEJ W SURAŻU  z dnia 02 lutego 2018 r.

 

8 850,00 zł*

 

 

 

 

1500,00 zł

 

 

 

I

 

 

 

11:00

 

51

 

Użytki rolne zabudowane - Br

 

3800

Decyzja Wojewody Podlaskiego Nr GG.I.0181/15-97/92 z dnia 30 lipca 1999 r.

18 950,00 zł*

Łącznie: 27 800,00 zł

 

* Nieruchomość podlega zwolnieniu z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1221 z późn. zm.)

 

 1. Przetarg odbędzie się w dniu 09.07.2018 r. w Urzędzie Miejskim w Surażu (sala konferencyjna).
 2. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium (w pieniądzu, obligacjach Skarbu Państwa lub papierach wartościowych dopuszczonych do obrotu publicznego) w terminie do 06.07.2018 r.  na konto Urzędu Miejskiego w Surażu Nr 70 8081 0009 0000 1108 2000 0060 BS w Łapach. Za datę wniesienia wadium uważa się wpływ wymaganej kwoty na w/w rachunek.
 3. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.
 4. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zwraca się niezwłocznie (do 3 dni od dnia przetargu) przelewem.
 5. Zapłata pozostałej części należności za zakup nieruchomości musi nastąpić przed zawarciem aktu notarialnego, z odpowiednim wyprzedzeniem tak, aby środki pieniężne znalazły się na rachunku bankowym tut. Urzędu przed zawarciem umowy.
 6. W przypadku uchylania się od zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości przez osobę, która wygra przetarg, wpłacone wadium przepada na rzecz organizatora przetargu.
 7. Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej.
 8. Koszty wskazania granic sprzedawanych nieruchomości pokrywa nabywca.
 9. Nieruchomości będące przedmiotem sprzedaży nie są obciążone ograniczonymi prawami rzeczowymi ani ograniczeniami
  w rozporządzaniu.
 10. Koszty związane z zawarciem umowy notarialnej ponosi nabywca.
 11. Uczestnicy przystępujący do przetargu zobowiązani są do przedłożenia komisji przetargowej dowodu wpłaty wadium i dokument stwierdzający tożsamość (dowód osobisty lub paszport, NIP, PESEL) lub pełnomocnictwo uprawniające do występowania w imieniu osoby fizycznej.

W przypadku osób prawnych – umowy spółki, aktualny wyciąg rejestru, aktualna lista wspólników oraz pełnomocnictwa do występowania w imieniu spółki.

 1. Małżonkowie oboje biorą udział w przetargu osobiście lub okazując pełnomocnictwo drugiego małżonka.
 2. Do nabycia nieruchomości przez zagranicznego oferenta mają zastosowanie odpowiednie przepisy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców.
 3. Zastrzega się sobie prawo unieważnienia przetargu w przypadku zaistnienia uzasadnionych przyczyn.
 4. Niniejsze ogłoszenie stanowi zaproszenie osób zainteresowanych osób do wzięcia udziału w przetargu.
 5. Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Surażu, ul. 11 Listopada 16, 18 – 105 Suraż, pokój nr 6, tel. 85 6503 597 lub na stronie www.bip.um.suraz.wrotapodlasia.pl.

Burmistrz Suraża

 Henryk Łapiński

 

Przetarg 1 - 2018 r.

  Suraż, dnia 2018-02-08

BK.6840.2.2018

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 121 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014r. poz. 1490), Burmistrz Suraża ogłasza przetarg ustny nieograniczony na zbycie nieruchomości będącą własnością Gminy Suraż.

Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość położona na terenie gminy Suraż zamieszczona w wykazie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, opublikowanym w sposób zwyczajowo przyjęty tj. na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu, BIP oraz w prasie lokalnej tj. Gazecie Współczesnej.

Przetarg odbędzie się w dniu 14.03.2018 r. w Urzędzie Miejskim w Surażu, ul. 11 Listopada 16 – sala konferencyjna.

 1. Nieruchomość niezabudowana położona w Surażu gmina Suraż, oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 162/18 mp. 14 – przetarg odbędzie się o godzinie 1000

 Powierzchnia działki wynosi 797 m2, w tym:

 • 797 m2 – Tereny rekreacyjno wypoczynkowe – Bz

Zgodnie z decyzją nr BK.6730.13.2016 z dnia 01.09.2016 r. Burmistrza Suraża o warunkach zabudowy terenu, działka przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.

Działka przeznaczona do sprzedaży na podstawie Uchwały Nr XXVII/156/17 Rady Miejskiej w Surażu z dnia 09 maja 2017 r.

Działka posiada urządzoną  księgę wieczystą o Nr BI1B/00082070/7

Działka nie posiada obciążeń i zobowiązań.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 23 898,90zł.

Minimalne postąpienie: nie mniej niż 1 % wartości nieruchomości

Wadium 1500

Cena zawiera podatek VAT w wysokości 23 %.

Przetarg trzeci na przedmiotową działkę. Przetarg pierwszy odbył się
w dniu 08 września 2017r. Przetarg drugi odbył się w dniu 06 listopada 2017 r.  Oba przetargi zakończyły się wynikiem negatywnym.

 

 1. Nieruchomość niezabudowana położona w Surażu gmina Suraż, oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 162/20 mp. 14 – przetarg odbędzie się o godzinie 1030

 Powierzchnia działki wynosi 797 m2, w tym:

 • 797 m2 – Tereny rekreacyjno wypoczynkowe – Bz

Zgodnie z decyzją nr BK.6730.13.2016 z dnia 01.09.2016 r. Burmistrza Suraża o warunkach zabudowy terenu, działka przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.

Działka przeznaczona do sprzedaży na podstawie Uchwały Nr XXVII/156/17 Rady Miejskiej w Surażu z dnia 09 maja 2017 r.

Działka posiada urządzoną  księgę wieczystą o Nr BI1B/00082070/7

Działka nie posiada obciążeń i zobowiązań.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 25 953,00zł.

Minimalne postąpienie: nie mniej niż 1 % wartości nieruchomości

Wadium 1500

Cena zawiera podatek VAT w wysokości 23 %.

Przetarg trzeci na przedmiotową działkę. Przetarg pierwszy odbył się
w dniu 08 września 2017r. Przetarg drugi odbył się w dniu 06 listopada 2017 r.  Oba przetargi zakończyły się wynikiem negatywnym.

 

 1. Nieruchomość niezabudowana położona w Surażu gmina Suraż, oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 368/1 mp. 14 – przetarg odbędzie się o godzinie 1100

 Powierzchnia działki wynosi 289 m2, w tym:

 • 289 m2 – Tereny mieszkaniowe – B

Działka przeznaczona do sprzedaży na podstawie Uchwały Nr XXXII/182/17 Rady Miejskiej w Surażu z dnia 05 grudnia 2017 r.

Działka posiada urządzoną  księgę wieczystą o Nr BI1B/00017809/1

Działka nie posiada obciążeń i zobowiązań.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 7 933,50zł.

Minimalne postąpienie: nie mniej niż 1 % wartości nieruchomości

Wadium 500

Cena zawiera podatek VAT w wysokości 23 %.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium. Wadium może być wnoszone w pieniądzu, obligacjach Skarbu Państwa lub papierach wartościowych dopuszczonych do obrotu publicznego.

Wadium należy wnosić nie poźniej niż 3 dni przed przetargiem tj. do dnia 09.03.2018. Za datę wniesienia wadium uważa się wpływ wymaganej kwoty na w/w rachunek.

Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.

Wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wpłacić na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Surażu Nr 70 8081 0009 0000 1108 2000 0060 BS w Łapach.

Wadium wniesione w pieniądzu przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.

Wadium wniesione w innej formie niż w pieniądzu przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał podlega zwrotowi niezwłocznie po wpłaceniu kwoty równej cenie nabycia nieruchomości.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w wyznaczonym miejscu i w terminie zawarcia umowy sprzedaży zawartym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Wadium zwraca się niezwłocznie po:

-odwołaniu przetargu,

-zamknięciu przetargu,

-unieważnieniu przetargu,

-zakończeniu przetargu wynikiem negatywnym.

        Urząd Miejski w Surażu niniejszym zaświadcza, iż od 01.01.2004 r. nie posiada uchwalonego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Suraż.

        Organizator przetargu może odwołać przetarg z ważnych powodów, podając przyczynę odwołania do Publicznej wiadomości.

        Szczegółowych informacji o przedmiocie sprzedaży można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Surażu, ul. 11 Listopada 16, pokój nr 6, tel. (085) 6503-597.

Burmistrz Suraża

 Henryk Łapiński

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miasta Suraż

Wytwarzający/odpowiadający: Referat Budownictwa, Informatyki i Gospodarki Komunalnej

Data wytworzenia: 2018-02-08

Wprowadzający: Łukasz Laskowski

Modyfikujący: Łukasz Laskowski

Data modyfikacji: 2018-10-30

Opublikował: Łukasz Laskowski

Data publikacji: 2018-02-08