Suraż: Budowa sieci kanalizacyjnej i sieci wodociągowej w Surażu
Numer ogłoszenia: 224576 - 2014; data zamieszczenia: 04.07.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miejski w Surażu , ul. 11 Listopada 16, 18-105 Suraż, woj. podlaskie, tel. 085 6503184, faks 085 6503184.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.um.suraz.wrotapodlasia.pl/
 • Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: nie dotyczy

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa sieci kanalizacyjnej i sieci wodociągowej w Surażu.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1.Przedmiotem zamówienia jest budowa sieci kanalizacyjnej i sieci wodociągowej w Surażu. Zakres robót obejmuje wykonanie: a)Budowa sieci kanalizacyjnej i sieci wodociągowej w ulicy Zabłudowskiej: - sieć kanalizacji sanitarnej Ø200mm PVC - 150m + 5m - studnie rewizyjne o średnicy 1000mm - 3 sztuk - sieć wodociągowa Ø110mm PE lub PVC - 194m + 17m - zasuwy żeliwne kielichowe i kołnierzowe z obudową o średnicy nominalnej 100mm - 1 szt. - zasuwy żeliwne kielichowe i kołnierzowe z obudową o średnicy nominalnej 80mm - 1 szt. b)Budowa sieci kanalizacyjnej i sieci wodociągowej w rejonie ulicy Białostockiej i ulicy Osiedlowej w Surażu: - sieć kanalizacji sanitarnej Ø200mm PVC - 280m + 79,5m (sieć kanalizacyjna nie obejmuje wykonany odcinek sieci od studni S1 do S5). - studnie rewizyjne o średnicy 1000mm - 9 sztuk - sieć wodociągowa Ø110mm PE lub PVC - 288m + 75m - zasuwy żeliwne kielichowe z obudową rurociągów o średnicy 100mm - 26 szt. Przedmiot zamówienia obejmuje również: - roboty przygotowawcze; - roboty ziemne; - roboty montażowe; - roboty odtworzeniowe nawierzchni; - wykonanie płukania, próbę szczelności, dezynfekcję sieci wodociągowych. 2.Wymagany okres gwarancji dla elementów przedmiotu zamówienia na wykonane roboty (w tym użyte materiały i robocizna) wynosi 36 miesięcy od dnia odebrania przez Zamawiającego robót budowlanych i podpisania (bez uwag) protokołu końcowego. 3.Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczególności ustawie z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010r. Nr 243 poz. 1623 ze zm.). 4.Część trasy usytuowana jest w drodze powiatowej (ul. Zabłudowska), dla której niezbędne będzie wykonanie projektu organizacji ruchu oraz którą należy przywrócić do stanu pierwotnego zgodnie z Decyzją Powiatowego Zarządu Dróg w Białymstoku. 5.Wykonanie dokumentacji powykonawczej na podstawie dokumentacji technicznej wraz z niezbędnymi wszystkimi protokołami odbioru, inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej, pomiarów i sprawdzeń niezbędnych do odbioru i przekazania do użytkowania oraz stwierdzenia prawidłowego funkcjonowania wszystkich elementów sieci z osobna jak i w całości. 6.W przypadku zaakceptowanych przez Zamawiającego odstępstw, zmian w dokumentacji technicznej w trakcie realizacji przedmiotu umowy po zakończeniu budowy Wykonawca jest zobowiązany sporządzić dokumentację powykonawczą podpisaną przez Kierownika Budowy i potwierdzoną przez osoby wyznaczone przez Zamawiającego. 7.Dokumentacja projektowa może wskazywać dla niektórych materiałów i urządzeń znaki towarowe lub pochodzenie. Zamawiający zgodnie z art. 29 ust. 3 PZP dopuszcza składanie ofert równoważnych, a wszelkie towary określone w dokumentacji, pochodzące od konkretnych producentów, określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać towary, aby spełnić wymagania stawiane przez Zamawiającego. Poprzez zapis dot. minimalnych parametrów jakościowych wymagań Zamawiający rozumie wymagania towarów zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów. Operowanie przykładowymi nazwami producenta, ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. Zamawiający przy opisie przedmiotu zamówienia wskazując oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt, dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych parametrach lub lepszych. Posługiwanie się nazwami producentów / produktów ma wyłącznie charakter przykładowy. 8.Zamawiający dopuszcza ujęcie w ofercie, a następnie zastosowanie innych materiałów i urządzeń niż podane w dokumentacji projektowej pod warunkiem zapewnienia parametrów nie gorszych niż określone w tej dokumentacji. Odniesieniem oceny równoważności są również normy przypisane poszczególnym materiałom, które określają parametry jakościowe i cechy użytkowe. W takiej sytuacji zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, uwiarygodniających te materiały i urządzenia. 9.Zamówienie będzie dofinansowane w ramach działania Podstawowe usługi gospodarki i ludności wiejskiej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013. 10.Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia zawarty jest w: a)projekcie budowlanym budowy sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Zabłudowskiej w Surażu oraz w rejonie ulicy Białostockiej i ulicy Osiedlowej w Surażu (stanowiącym Załącznik Nr 1a , 1b do SIWZ) oraz b)Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót (STWiOR) (stanowiącej Załącznik Nr 1c i 1d do SIWZ) oraz c)Przedmiaru robót (stanowiący Załącznik Nr 1e i 1f do SIWZ). 11.Pozostałe warunki dotyczące wykonania zamówienia zostały określone w Projekcie umowy stanowiącym Załącznik Nr 8 do SIWZ..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.13.00-8, 45.23.11.12-3, 45.11.12.00-0.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.10.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 1.Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości: 10 000 PLN 2. Wadium może być wniesione w następującej formie: a) Pieniądzu - przelewem na konto Zamawiającego Nr rachunku: 70 8081 0009 0000 1108 2000 0060 uznaniu przez Zamawiającego, że wadium w pieniądzu wpłacono w terminie decyduje data wpływu środków na rachunek bankowy Zamawiającego. Wniesienie wadium następuje w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego przed upływem terminu (godziny) przewidzianego na wniesienie wadium. b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręcznie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym - oryginał złożony w ofercie w sposób umożliwiający odłączenie dokumentu od oferty nie naruszając jej. c) gwarancji bankowej - oryginał złożony w ofercie w sposób umożliwiający odłączenie dokumentu od oferty nie naruszając jej; d) gwarancji ubezpieczeniowej - oryginał złożony w ofercie w sposób umożliwiający odłączenie dokumentu od oferty nie naruszając jej; e) poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109 poz. 1158 z późn zm.) - oryginał złożony w ofercie w sposób umożliwiający odłączenie dokumentu od oferty nie naruszając jej. 3) Wykonawca w zależności od wybranej formy wadium (pkt 2 lit b - e) - oryginał lub i kopię dołącza do oferty, lecz nie może być z nią trwale związane jako jedna ze stron oferty. 4) Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 5) Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą. 6) Wykonawca, którego oferta nie będzie zabezpieczona wadium wniesionym we właściwej formie i kwocie zostanie wykluczony z przedmiotowego postępowania. 7) Zwrot wadium: a) Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. b) Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. c) Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. d) Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 8) Utrata wadium: a) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 PZP, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 PZP, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie; b) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: -odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; - nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; - zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Wykonawca wykaże spełnienie powyższego warunku udziału w postępowaniu poprzez złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 PZP; (w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia w trybie art. 23 PZP, oceniane będzie ich łączne spełnienie powyższego warunku).
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Wykonawca wykaże spełnienie powyższego warunku udziału w postępowaniu poprzez wykazanie posiadania doświadczenia przy realizacji co najmniej jednej roboty budowlanej polegającej na budowie sieci wodociągowej o długości minimum 300m i co najmniej jednej roboty budowlanej polegającej na budowie sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej o długości minimum 300 m. Ocena powyższego warunku nastąpi poprzez weryfikację informacji ujętych w wykazie robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone oraz poprzez złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 PZP. (w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia w trybie art. 23 PZP, oceniany będzie ich łączne posiadanie wiedzy i doświadczenia).
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Wykonawca wykaże spełnienie powyższego warunku udziału w postępowaniu poprzez złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 PZP; (w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia w trybie art. 23 PZP., oceniany będzie ich łączne spełnienie powyższego warunku).
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Wykonawca wykaże spełnienie powyższego warunku udziału w postępowaniu poprzez wykazanie dysponowania przynajmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami w zakresie - sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń legitymującej się minimum 3 - letnim doświadczeniem zawodowym na stanowisku kierownika budowy lub robót sanitarnych. W zakresie wyżej wymienionych uprawnień zamawiający uzna równoważne kwalifikacje zawodowe (dyplomy) wydawane przez inne niż Rzeczpospolita Polska państwa członkowskie Unii Europejskiej, konfederacji szwajcarskiej oraz państwa członkowskie europejskiego porozumienia o wolnym handlu (EFTA). Osoba posiadająca powyższe kwalifikacje, zostanie przez wykonawcę wyznaczona do pełnienia funkcji kierownika budowy. Ocena powyższego warunku nastąpi poprzez weryfikację informacji ujętych w wykazie osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, jak również na podstawie oświadczenia, że osoby które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia. (w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia w trybie art. 23 PZP, oceniany będzie ich łączne dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia).
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Wykonawca wykaże spełnienie powyższego warunku udziału w postępowaniu poprzez złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 PZP. (w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia w trybie art. 23 PZP, oceniany będzie ich łączne spełnienie powyższego warunku).

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

zgodnie z art. 26 ust. 2b PZP, jeżeli Wykonawca wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 PZP, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b PZP, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w rozdziale VI pkt 2, 6-7 SIWZ.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia następujących zmian postanowień zawartej umowy: a) zmiany terminu realizacji umowy w przypadku zmiany dokumentacji projektowej o czas niezbędny dla dostosowania się wykonawcy do zmiany; b) zmiany terminu na skutek działań osób trzecich lub organów władzy publicznej, które spowodują przerwanie lub czasowe zawieszenie realizacji zamówienia; c) zmiany terminu w przypadku wystąpienia okoliczności, których żadna ze stron nie mogła przewidzieć pomimo zachowania należytej staranności (np. ewentualne wykopaliska archeologiczne). d) zmiany terminu realizacji umowy w przypadku zawieszenia robót przez zamawiającego, e) zmiany terminu realizacji umowy w przypadku wykonania robót zamiennych, f) zmiany terminu realizacji umowy w przypadku wystąpienia przestojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego, g) zamiany terminu realizacji umowy w przypadku działania siły wyższej (np. klęski żywiołowe, strajki), mającej bezpośredni wpływ na terminowość robót. h) ograniczenie zakresu robot wynikające z wprowadzenia zmian istotnych lub nieistotnych w rozumieniu Prawa budowlanego w dokumentacji projektowej, które wynikły w trakcie realizacji robót i były konieczne w celu prawidłowej realizacji zamówienia; i) zmiany osób odpowiedzialnych za kontakty i nadzór nad realizacją przedmiotu umowy. Zmiana którejkolwiek osób w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia, musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę w terminie 7 dni od daty przedłożenia propozycji i wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje i doświadczenie wskazanych osób będą takie same lub wyższe od kwalifikacji i doświadczenia osób wymaganego postanowieniami specyfikacji istotnych warunków zamówienia. j) wystąpienia oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy; k) zmiana podwykonawców robót w przypadku wystąpienia o zmianę na wniosek zamawiającego lub wykonawcy po uzyskaniu zgodny Zamawiającego; l) w przypadku urzędowej zmiany stawki VAT. m) W przypadku zaistnienia zmiany w budżecie gminy dokonanej z uwzględnieniem art. 231 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), n) zmian oznaczenia danych Zamawiającego i/lub Wykonawcy; o) zmian Personelu Wykonawcy lub Zamawiającego; p)zmian nazwy, siedziby stron umowy, numerów kont bankowych oraz innych danych identyfikacyjnych, q) zmniejszenia zakresu wynagrodzenia z przyczyn o obiektywnym charakterze, r) istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie części zakresu realizacji Umowy nie leży w Interesie Publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili jego zawarcia s) zmiana formy zabezpieczenia umowy: zmiana przewidziana w art. 149 PZP t) w uzasadnionych przypadkach, w trakcie prowadzenia robót, dopuszcza się wprowadzenie zmian do dokumentacji projektowej, za zgodą zamawiającego, Inspektora nadzoru autorskiego, na wniosek Wykonawcy. Wprowadzenie zmian proponowanych przez wykonawcę dopuszcza się pod następującymi warunkami: - zmiana może dotyczyć jedynie technologii robót lub technologii wykonania elementu robót, - rozwiązanie proponowane przez Wykonawcę jest równorzędne lub lepsze funkcjonalnie od tego, jakie przewiduje projekt, - projekt zamienny zostanie zaakceptowany przez nadzór autorski i zatwierdzony przez Zamawiającego, - zmiana ta nie wpłynie na zwiększenie wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w sytuacji gdy proponowane rozwiązanie wiązałoby się ze zwiększeniem kosztów wykonania robót zamiennych. O wystąpieniu okoliczności mogących wpłynąć na zmianę terminów Wykonawca winien jest poinformować Zamawiającego pisemnie i natychmiast odnotować to w dzienniku budowy. Strony z powodów, jakie mogą wpływać na zmiany terminów wykonania robót, wyłączają niedogodności związane z pogodą, typową dla okresu wykonywania robót w miejscu budowy.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.um.suraz.wrotapodlasia.pl/
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Surażu ul. 11 Listopada 16 18-105 Suraż.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 21.07.2014 godzina 12:00, miejsce: Urząd Miejski w Surażu ul. 11 Listopada 16 18-105 Suraż sekretariat pokój 8.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zamówienie będzie dofinansowane w ramach działania Podstawowe usługi gospodarki i ludności wiejskiej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

Burmistrz Suraża

Sławomir Halicki

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Surażu

Wytwarzający/odpowiadający: Marek Uszyński

Wprowadzający: Marek Uszyński

Data wprowadzenia: 2014-07-04

Modyfikujący: Marek Uszyński

Data modyfikacji: 2014-12-23

Opublikował: Marek Uszyński

Data publikacji: 2014-07-04