Suraż: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Suraż z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w 2015 roku
Numer ogłoszenia: 407210 - 2014; data zamieszczenia: 11.12.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miejski w Surażu , ul. 11 Listopada 16, 18-105 Suraż, woj. podlaskie, tel. 085 6503184, faks 085 6503184.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.um.suraz.wrotapodlasia.pl/
 • Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: nie dotyczy

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Suraż z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w 2015 roku.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest: a) odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Suraż pochodzących z nieruchomości zamieszkałych, na których zamieszkują mieszkańcy w sposób zapewniający osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 ze zm.), zapisami Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami, przyjętego uchwałą Sejmiku Województwa Podlaskiego Nr XX/233/12 z dnia 21.06.2012 roku w sprawie uchwalenia Planu Gospodarki Odpadami Województwa Podlaskiego na lata 2012 - 2017, uchwałą Sejmiku Województwa Podlaskiego Nr XX/234/12 z dnia 21.06.2012 roku w sprawie wykonania Planu Gospodarki Odpadami Województwa Podlaskiego na lata 2012 - 2017 z załącznikami oraz przepisami Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Suraż. b) dostarczenie pojemników na odpady zmieszane oraz worków do selektywnej zbiorki odpadów komunalnych. Częstotliwość odbioru odpadów komunalnych: a)zmieszane odpady raz w miesiącu b)odpady zbierane selektywnie raz na dwa miesiące c)zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny - wymagany przez Zamawiającego jeden raz w trakcie trwania umowy. UWAGA! Częstotliwość odbioru odpadów wymienionych w pkt c) Zamawiający bierze pod ocenę jako kryterium oceny ofert. Waga kryterium wynosi 5 %. Wybranie na formularzu ofertowym w pkt 2 (zał. Nr 1 do SIWZ) opcji raz w roku - Wykonawca spełnia wymogi Zamawiającego, określone w SIWZ i otrzymuje 0 punktów w kryterium Częstotliwość odbioru odpadów. Wybranie na formularzu ofertowym w pkt 2 (zał. Nr 1 do SIWZ) opcji dwa razy w roku - Wykonawca otrzymuje 100 punktów w kryterium Częstotliwość odbioru odpadów d)odpady wielkogabarytowe - jeden raz w trakcie trwania umowy e)zużyte opony - jeden raz w trakcie trwania umowy f)popioły piecowe i żużle - od stycznia do kwietnia oraz od października do grudnia raz w miesiącu zgodnie z harmonogramem g)zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe, zużyte opony będą zbierane w formie wystawki. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz wymagania Zamawiającego stanowią załącznik nr 9 do SIWZ ..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.51.10.00-2, 90.51.20.00-9, 90.51.31.00-7, 90.53.30.00-2.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 1 500,00 zł (słownie: jeden tysiąc pięćset złoty). Wadium należy wnieść w jednej lub kilku następujących formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 uPzp, tj.: 1)pieniądzu, 2)poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3)gwarancjach bankowych, 4)gwarancjach ubezpieczeniowych, 5)poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dna 9 listopada 2000r., o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2007r. Nr 42, poz. 275 z późn. zm.).

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże iż posiada: - wpis do Rejestru Działalności Regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Suraż prowadzonego przez Burmistrza Suraża. - wpis do rejestru zbierających sprzęt elektryczny i elektroniczny prowadzonego przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska wymaganego zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, - umowę z regionalną instalacją do przetwarzania odpadów komunalnych bądź zastępczymi instalacjami przewidzianymi do obsługi Regionu Centralnego zgodnie z Planem Gospodarki Odpadami dla Województwa Podlaskiego na przyjmowanie i zagospodarowanie odpadów komunalnych
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający uzna za spełniony ten warunek w sytuacji gdy Wykonawca wykaże się wykonaniem usługi porównywalnej z przedmiotem zamówienia tj.: wykonanie: - minimum jednej usługi wykonanej/wykonywanej* w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, polegająca na odbieraniu odpadów komunalnych przez okres minimum 12 miesięcy w ilości nie mniejszej niż 200 Mg z podaniem ich wartości, przedmiotu (zakresu rzeczowego zamówienia), dat wykonania i podmiotów na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Ocena spełnienia powyższego warunku wymaganego od Wykonawców zostanie dokonana na podstawie złożonych dokumentów - załącznika Nr 3 do SIWZ wg formuły spełnia - nie spełnia. * Dopuszcza się możliwość przedstawienia usług wykonywanych, a jeszcze nie zakończonych, zgodnie z zawartą umową.
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający uzna za spełniony ten warunek w sytuacji gdy Wykonawca wykaże, że dysponuje: - bazą magazynowo - transportową usytuowaną na terenie Gminy Suraż lub w odległości nie większej niż 60 km od jej granicy, na terenie którego posiadają tytuł prawny - co najmniej dwoma pojazdami przystosowanymi do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych (śmieciarki), - co najmniej dwoma pojazdami przystosowanymi do odbierania selektywnie zebranych odpadów komunalnych - co najmniej jednym pojazdem do odbierania odpadów bez funkcji kompaktowej. Zamawiający uzna że warunek jest spełniony na podstawie złożonych dokumentów: - oświadczenia o spełnianiu tego warunku zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ, - wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych zgodnie z załącznikiem nr 4 do SIWZ.
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający nie określa szczegółowego sposobu oceny spełnienia tego warunku. Ocena spełniania tego warunku zostanie dokonana na podstawie złożonego oświadczenia o spełnieniu tego warunku zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ.
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający uzna za spełniony ten warunek w sytuacji gdy Wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę co najmniej 50 000,00 zł. Ocena spełniania tego warunku zostanie dokonana na podstawie złożonych dokumentów tj.: - oświadczenia o spełnieniu tego warunku zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ - opłacona polisa (wraz z dowodem jej opłacenia jeżeli nie wynika to z jej treści), a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę 50 000,00 zł.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
 • wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1)Wypełniony i podpisany formularz oferty - załącznik Nr 1 do SIWZ;) 2)Pisemne zobowiązania innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji ich potencjału technicznego, kadrowego lub finansowego na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia (jeśli dotyczy). 3)Pełnomocnictwo do występowania w imieniu Wykonawcy i zaciągania w jego imieniu zobowiązań. Musi być załączona w oryginale albo załączona jako kopia pełnomocnictwa uwierzytelniona notarialnie. 4)W przypadku wykonywania części usługi przez podwykonawców należy załączyć wykaz usług, które wykonywane będą przez podwykonawców - załącznik nr 7 do siwz. 5)Dowód wpłacenia wadium.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 95
 • 2 - Częstotliwość odbioru - 5

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zawarł z nim umowę na zasadach określonych we wzorze umowy, będącym załącznikiem do specyfikacji istotnych warunków zamówienia (wg załącznika nr 8 do SIWZ), Uwaga. Zapisy ujęte w projekcie umowy zostaną dostosowane do oferty przedłożonej przez Wykonawcę którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. 1.Jakakolwiek zmiana niniejszej umowy i jej załączników może nastąpić za zgodą obydwu stron, wyrażona na piśmie w formie aneksu, z zachowaniem zasad i trybu przewidzianego przez ustawę z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) oraz pkt 17 SIWZ. 2.Zmiana postanowień niniejszej Umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy w zakresie wynagrodzenia, o którym mowa w § 8 ust. 2 dopuszczalna jest w przypadku: 1) zmiany stawek opłat za przyjęcie odpadów w Regionalnej Instalacji do Przetwarzania Odpadów Komunalnych; 2) zmiany wysokości innych opłat wynikających wprost z przepisów prawa, a mających istotny wpływ na koszty świadczenia usługi; 3) innej zmiany prawa powszechnie obowiązującego wpływającej na zasady odbierania i zagospodarowania odpadów; 4) odstąpienia na wniosek Zamawiającego od realizacji części zamówienia i związanej z tym zmiany wynagrodzenia, pod warunkiem wystąpienia obiektywnych okoliczności, których Zamawiający nie mógł przewidzieć na etapie przygotowania postępowania, a które powodują, że wykonanie przedmiotu zamówienia bez ograniczenia zakresu zamówienia, powodowałoby dla Zamawiającego niekorzystne skutki z uwagi na zamierzony cel realizacji przedmiotu zamówienia i związane z tym racjonalne wydatkowanie środków publicznych, 5) wprowadzenia zmian w stosunku do Opisu Przedmiotu Zamówienia w zakresie wykonania prac nie wykraczających poza zakres przedmiotu zamówienia, w sytuacji konieczności zwiększenia usprawnienia procesu realizacji zamówienia, 6) w zakresie wynagrodzenia - gdy nastąpi zmiana stawki podatku od towarów i usług (VAT) w związku ze zmianą przepisów o podatku od towarów i usług - o kwotę będącą różnicą pomiędzy kwotą VAT po zmianie stawki tego podatku; 7) Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany ilości nieruchomości, z których będą odbierane odpady komunalne. Ich ilość może wzrosnąć lub ulec mianie w ciągu realizacji zamówienia w zależności od deklaracji, jakie zostaną złożone przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych. 8) Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany ilości odbieranych odpadów w stosunku do ilości określonych w postępowaniu przetargowym. Ich ilość może wzrosnąć lub ulec mianie w ciągu realizacji zamówienia w granicach 20% w stosunku do ilości wykazanej w Załączniku Nr9 SIWZ. 9) W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się zmiany częstotliwości wywozu odpadów komunalnych, w uzgodnieniu z Wykonawcą. 10) Strony dopuszczają możliwość zmian redakcyjnych, omyłek pisarskich oraz zmian będących następstwem zmian danych ujawnionych w rejestrach publicznych bez konieczności sporządzania aneksu. 11) Danych podmiotowych Płatnika, Zamawiającego i Wykonawcy. 3.W związku z wskazanymi w pkt 17.3 SIWZ okolicznościami dopuszczalne jest zmniejszenie lub zwiększenie wynagrodzenia, przy czym zwiększenie wynagrodzenia dopuszczalne jest o kwotę nie większą niż udokumentowany wzrost kosztów świadczenia usługi. 4. Dopuszcza się zmianę umowy w zakresie sposobu spełniania przez Wykonawcę świadczenia odbierania i zagospodarowania odpadów w przypadku zmiany przepisów prawa powszechnie obowiązującego wpływających na sposób spełnienia świadczenia. 5. Wszelkie zmiany do niniejszej umowy wymagają pod rygorem nieważności formy pisemnej. 6. W trakcie trwania niniejszej umowy Wykonawca zobowiązuje się do pisemnego powiadamiania Zamawiającego o: 1)zmianie siedziby lub nazwy firmy, 2)zmianie osób reprezentujących, 3)ogłoszeniu upadłości 4)ogłoszeniu likwidacji, 5)zawieszenia działalności, 6)wszczęcia postępowania układowego, w którym uczestniczy Wykonawca.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.um.suraz.wrotapodlasia.pl/
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Surażu ul. 11 Listopada 16, 18-105 Suraż.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 19.12.2014 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miejski w Surażu ul. 11 Listopada 16, 18-105 Suraż sekretariat pokój nr 8.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

BURMISTRZ SURAŻA

HENRYK ŁAPIŃSKI

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Surażu

Wytwarzający/odpowiadający: Marek Uszyński

Wprowadzający: Marek Uszyński

Data wprowadzenia: 2014-12-11

Modyfikujący: Marek Uszyński

Data modyfikacji: 2015-01-02

Opublikował: Marek Uszyński

Data publikacji: 2014-12-11