WYKAZ INWESTYCJI ZREALIZOWANYCH NA TERENIE GMINY SURAŻ PRZY DOFINASOWANIU ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ ŚRODKÓW KRAJOWYCH

 

Urząd Miejski w Surażu

W 2015 roku

 1. W ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007 – 2013 zrealizowano zadanie „Budowę sieci wodociągowej w Doktorcach”

Koszty całkowite zadania – 37 085zł

Kwota dofinansowania przez Unię Europejską – 20 589zł

Kwota dofinansowania z budżetu Gminy Suraż – 16 496zł

 

W 2014 roku

 1. W ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007 – 2013 zrealizowano zadanie „Budowę sieci kanalizacyjnej i sieci wodociągowej w Surażu”

Koszty całkowite zadania – 248 950,34zł

Kwota dofinansowania przez Unię Europejską – 150 462zł

Kwota dofinansowania z budżetu Gminy Suraż – 98 488,34zł

 1. W ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007 – 2013 zrealizowano zadanie „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowości Doktorce, Lesznia, Zawyki” – II Etap Lesznia, Zawyki

Koszty całkowite zadania – 492 283,31zł

Kwota dofinansowania przez Unię Europejską – 301 014zł

Kwota dofinansowania z budżetu Gminy Suraż – 191 269,31zł

 1. W ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko z działania 5.1.3 Budowa i modernizacja małej infrastruktury służącej zabezpieczeniu obszarów chronionych przed nadmierną i niekontrolowaną presją turystów zrealizowano zadanie „Budowa pola biwakowego nad Narwią w Surażu”. Inwestor Stowarzyszenie Gmin Górnej Narwi.

 

Koszty całkowite zadania – 218 783,18zł

Kwota dofinansowania przez Unię Europejską – 207 843,82zł

Kwota dofinansowania z budżetu Gminy Suraż – 10 939,36zł

 

W 2013 roku

 1. W ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007 – 2013 zrealizowano zadanie „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowości Doktorce, Lesznia, Zawyki” – I Etap Doktorce

Koszty całkowite zadania – 745 068,88zł

Kwota dofinansowania przez Unię Europejską – 455 572zł

Kwota dofinansowania z budżetu Gminy Suraż – 289 496,88zł

 

W 2012 roku

 1. W ramach IX Priorytetu Infrastruktura przyjazna środowisku i efektywność energetyczna z działania 9.3. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko zrealizowano zadanie „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej i Publicznego Gimnazjum w Surażu”

Koszty całkowite zadania –  332 262,29zł

Kwota dofinansowania przez Unię Europejską – 226 035,50zł

Kwota dofinansowania z budżetu Gminy Suraż – 106 226,79zł

 

W 2010 roku

 1. W ramach działania Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju PROW 2007 – 2013 dla małych projektów zrealizowano zadanie „Kowale – Kuźnia talentów” – remont budynku gminnego pełniącego rolę świetlicy wiejskiej i miejsca zebrań mieszkańców wsi Kowale”.

Koszty całkowite zadania –  31 504,65zł

Kwota dofinansowania przez Unię Europejską – 19 235 zł

Kwota dofinansowania z budżetu Gminy Suraż – 12 269,65zł

 1. W ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007 – 2013 zrealizowano zadanie „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowości Zawyki, Zawyki Ferma, Końcowizna”.

Koszty całkowite zadania –  861 327,46zł

Kwota dofinansowania przez Unię Europejską – 530 383zł

Kwota dofinansowania z budżetu Gminy Suraż – 330 944,46zł

 1. W ramach Programu Wieloletniego ”Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 – 2011 zrealizowano zadanie „Przebudowa Drogi powiatowej Doktorce – Zawyki – Suraż (ul. Bielska) Nr 1508B, przejście przez m. Zawyki o długości 1448,43mb”. Inwestor Gmina Suraż.

Koszty całkowite zadania –  1 545 449,82zł

Kwota dofinansowania przez Podlaski Urząd Wojewódzki – 723 019zł

Kwota dofinansowania przez Starostwo Powiatowe w Białymstoku – 411 215,41zł

Kwota dofinansowania z budżetu Gminy Suraż – 411 215,41zł

 1. W ramach działania „Rozwój infrastruktury z zakresu edukacji, projekty z zakresu infrastruktury edukacyjnej na poziomie przedszkolnym” objętego dofinansowaniem ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2007 – 2013” zrealizowano zadanie „Remont budynku przedszkola przy ulicy Bielskiej 17 w Surażu z adaptacją niewykorzystanej części budynku na potrzeby edukacji przedszkolnej wraz z budową placu zabaw, zagospodarowaniem terenu, zakupem sprzętu i pomocy naukowych”

Koszty całkowite zadania – 558 347,63zł

Kwota dofinansowania przez Unię Europejską – 385 636,81zł

Kwota dofinansowania z budżetu Gminy Suraż – 172 710,82zł

 

W 2009 roku

 1. W ramach działania Odnowa i rozwój wsi objętego PROW 2007-2013 zrealizowano zadanie „Budowa boisk sportowych ORLIK 2012 wraz z remontem budynku zaplecza”

Koszty całkowite zadania –  1 036 435,99zł

Kwota dofinansowania przez Unię Europejską – 500 000zł

Kwota dofinansowania przez Ministra Sportu – 333 000zł

Kwota dofinansowania z budżetu Gminy Suraż – 203 435,99zł

 1. W ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007 – 2013 zrealizowano zadanie „Remont budynku gminnego wraz z zagospodarowaniem terenu – pełniącego rolę świetlicy wiejskiej i sali zebrań mieszkańców wsi Rynki”

Koszty całkowite zadania – 295 000zł

Kwota dofinansowania przez Unię Europejską – 177 689zł

Kwota dofinansowania z budżetu Gminy Suraż – 117 311zł

 

W 2006 roku

 1. W ramach działania Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego objętego Sektorowym Programem Operacyjnym Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004 - 2006 zrealizowano zadanie „Remont Domu Kultury w Surażu”

Koszty całkowite zadania –  288 400,84zł

Kwota dofinansowania przez Unię Europejską – 198 231zł

Kwota dofinansowania z budżetu Gminy Suraż – 90 169,84zł

 

W 2005 roku

 1. W ramach działania Rozwój lokalny objętego Zintegrowanym Programem Operacyjnym Rozwoju Regionalnego 2004 - 2006 zrealizowano zadanie „Modernizacja sieci wodociągowej poprzez budowę przepompowni w miejscowości Średzińskie”

Koszty całkowite zadania –  340 639zł

Kwota dofinansowania przez Unię Europejską – 242 551,48zł

Kwota dofinansowania z budżetu Gminy Suraż – 98 087,52zł

 

W latach 2005 – 2007

„Budowa Hali sportowej z zapleczem w Surażu” inwestycja dofinansowana ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej

- Koszty całkowite zadania – 2 896 000,00zł

- Kwota dofinansowania przez Ministra Sportu – 1 300 000,00 zł

- Kwota dofinansowania ze środków PFRON – 399 999,99 zł

- Kwota dofinansowania z budżetu Gminy Suraż – 1 196 000,01zł

 

 

Podsumowanie

Całkowita wartość nakładów inwestycyjnych wyniosła:             9  927 538,39zł

Całkowita wartość dofinansowania przez Unię Europejską:                3 415 242,61zł

Całkowita wartość dofinansowania ze środków krajowych:                  3 167 234,40zł

Całkowita wartość dofinansowania z budżetu Gminy Suraż:       3 345 061,38zł

 

 

 

Miejsko Gminny Ośrodek Kultury w Surażu

W 2010 roku

 1. W ramach programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 w ramach programu oś 4 „Leader”, Działanie 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” zrealizowano Projekt „Monografia Dzieje Parafii Suraż”

- Koszty całkowite zadania – 31 051,42 zł

- Kwota dofinansowania przez Unię Europejską – 17 637,00 zł

- Kwota dofinansowania z budżetu Gminy Suraż – 13 414,42 zł

 

W 2012 roku

 1. W ramach programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 w ramach programu oś 4 „Leader”, Działanie 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” zrealizowano Projekt „Dziedzictwo kulturowe – wakacyjne zajęcia edukacyjne dla młodzieży.”

- Koszty całkowite zadania – 5 133,87 zł

- Kwota dofinansowania przez Unię Europejską – 3 377,86 zł

- Kwota dofinansowania z budżetu Gminy Suraż – 1 756,01 zł

 

Całkowita wartość nakładów wyniosła: 36 185,29zł

 

Całkowita wartość dofinansowania przez Unię Europejską: 21 014,86zł

 

Całkowita wartość dofinansowania z budżetu Gminy Suraż: 15 170,43zł

 

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Surażu

W 2008 roku

 1. W ramach działania „Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji”  Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zrealizowano projekt „Aktywna Integracja Mieszkańców Gminy Suraż”

Koszt całkowity zadania: 17 800 zł

Kwota dofinasowania przez Unię Europejską: 15 800 zł

Kwota dofinasowania z budżetu Gminy Suraż: 2 000 zł

 

W 2010 roku

 1. W ramach działania „Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji”  Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zrealizowano projekt „Wsparcie integracji społecznej Mieszkańców Gminy Suraż”

Koszt całkowity zadania: 50 000 zł

Kwota dofinasowania przez Unię Europejską: 50 000 zł

Kwota dofinasowania z budżetu Gminy Suraż: 0 zł

 

Całkowita wartość nakładów wyniosła: 67 800,00zł

Całkowita wartość dofinansowania przez Unię Europejską: 65 800,00zł

Całkowita wartość dofinansowania z budżetu Gminy Suraż: 2000,00zł

 

Podsumowanie lata 2005-2015

Całkowita wartość nakładów inwestycyjnych wyniosła:             10 031 523,68zł

Całkowita wartość dofinansowania przez Unię Europejską:                3  502 057,47zł

Całkowita wartość dofinansowania ze środków krajowych:                  3 167 234,40zł

Całkowita wartość dofinansowania z budżetu Gminy Suraż:       3 362 231,81zł

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Surażu

Wytwarzający/odpowiadający: Marek Uszyński

Wprowadzający: Marek Uszyński

Data wprowadzenia: 2015-11-04

Modyfikujący: Marek Uszyński

Data modyfikacji: 2015-11-04

Opublikował: Marek Uszyński

Data publikacji: 2015-11-04