Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych

 

Nazwa usługi:

 

Wydanie jednorazowych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

Podstawa prawna:

 

Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473 z późn. zm.)

Miejsce wykonywania usługi:

 

Urząd Miejski w Surażu, ul. 11 Listopada 16, 18-105 Suraż, pokój Nr 8

tel.(085) 6503 184

poniedziałek- piątek: 745 -  1545

Wykaz potrzebnych dokumentów:

 

·          Wniosek o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych;

·          Posiadanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w punkcie stałym, (kopia dowodu ostaniej opłaty)

 

Wysokość opłat:

 

- na sprzedaż napojów zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa – 43,75 zł;

- na sprzedaż napojów zwierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa) – 43,75 zł;

- na sprzedaż napojów zwierających powyżej 18% alkoholu – 175,00 zł.

 

Opłata za jednorazowe zezwolenia wnoszona jest na konto:

Urzędu Miejskiego w Surażu

07808100090000110820000030

Bank Spółdzielczy w Surażu

przed wydaniem zezwolenia w wysokości odpowiadającej 1/12 rocznej opłaty za poszczególne rodzaje zezwoleń

Czas realizacji usługi:

 

W ciągu miesiąca od dnia złożenia wniosku. W przypadku szczególnie skomplikowanych- nie później niż w ciągu dwóch miesięcy.

Informacja o trybie odwoławczym:

 

Odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku za pośrednictwem Burmistrza Suraża w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Uwagi:

 

Miejsce na notatkę:

 

 

 

 

 

Nazwa usługi:

 

 Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Podstawa prawna:

 

Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473 z późn. zm.)

Miejsce wykonywania usługi:

 

Urząd Miejski w Surażu, ul. 11 Listopada 16, 18-105 Suraż, pokój Nr 8

tel.(085) 6503 184

poniedziałek- piątek: 745 -  1545

Wykaz potrzebnych dokumentów:

·          Wniosek (dostępny w plikach do pobrania) o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych;

 

·          Dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do lokalu stanowiącego punkt sprzedaży napojów alkoholowych;

·          Pisemna zgoda właściciela, użytkownika, zarządcy lub administratora budynku, jeżeli punkt sprzedaży będzie zlokalizowany w budynku mieszkalnym wielorodzinnym;

·          Decyzja właściwego powiatowego inspektora sanitarnego, potwierdzająca spełnienie warunków przez punkt sprzedaży.

Warunkiem prowadzenia sprzedaży napojów alkoholowych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży jest:

·          posiadanie zezwolenia

·          wniesienie opłaty,

·          zaopatrywanie się w napoje alkoholowe u producentów i przedsiębiorców posiadających odpowiednie zezwolenie na sprzedaż hurtową napojów alkoholowych,

·          w terminach do dnia 1 lutego, 1 czerwca , 1 października każdego roku kalendarzowego objętego zezwoleniem, okazanie przedsiębiorcy zaopatrującemu dany punkt sprzedaży napojów alkoholowych odpowiedniego dowodu potwierdzającego dokonanie opłaty

·          posiadanie tytułu prawnego do korzystania z lokalu, stanowiącego punkt sprzedaży,

·          wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie objętym zezwoleniem tylko przez przedsiębiorcę w nim oznaczonego i wyłącznie w miejscu wymienionym w zezwoleniu,

·          zgłaszanie organowi zezwalającemu zmian faktycznego i prawnego, w stosunku do danych zawartych w zezwoleniu, w terminie 14 dni od dnia powstania zmiany,

·          prowadzenie sprzedaży w punkcie sprzedaży spełniającym wymogi określone przez radę gminy dotyczące liczbę punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu ( z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.

·          przestrzeganie innych zasad i warunków określonych przepisami prawa.

 

Wysokość opłat:

 

Opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych:

 

- 525 zł na sprzedaż napojów zawierających do 4.5% alkoholu oraz piwa;

- 525 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu ( z wyjątkiem piwa);

- 2100 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 18 % alkoholu.

W/w opłata dotyczy przedsiębiorców rozpoczynających działalność gospodarczą w tym zakresie oraz przedsiębiorców, u których roczna wartość poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych nie przekroczyła niżej wymienionych wartości.

 

Przedsiębiorca, którego roczna wartość sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim przekroczyła:

- 37500 zł dla napojów alkoholowych o zawartości do 4,5% alkoholu oraz piwa – wnosi opłatę w wysokości 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim;

- 37500 zł dla napojów alkoholowych o zawartości powyżej 4.5% do 18% alkoholu ( z wyjątkiem piwa) – wnosi opłatę w wysokości 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim;

- 77000 zł dla napojów alkoholowych o zawartości powyżej 18 % alkoholu – wnosi opłatę w wysokości 2,7% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim.

W roku nabycia zezwolenia lub utraty jego ważności, opłatę dokonuje się w wysokości proporcjonalnej do okresu ważności zezwolenia.

 

Opłata za zezwolenie wnosi się na konto:

Urzędu Miejskiego w Surażu

07808100090000110820000030

Bank Spółdzielczy w Surażu

Czas realizacji usługi:

 

W ciągu miesiąca od dnia złożenia wniosku. W przypadku szczególnie skomplikowanych- nie później niż w ciągu dwóch miesięcy.

Informacja o trybie odwoławczym:

 

Odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku za pośrednictwem Burmistrza Suraża w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Uwagi:

Przedsiębiorcy, prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w roku poprzednim, są obowiązani do złożenia, do 31 stycznia, pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim (wzór oświadczenia w plikach do pobrania)

Zezwolenia cofa się w przypadku nieprzestrzegania określonych w ustawie:

- zasad sprzedaży napojów alkoholowych;

- warunków sprzedaży napojów alkoholowych;

- powtarzającego się co najmniej dwukrotnie w okresie 6 miesięcy, w miejscu sprzedaży lub najbliższej okolicy, zakłócenia porządku publicznego w związku ze sprzedażą napojów alkoholowych przez dany punkt sprzedaży, gdy prowadzący ten punkt nie powiadamia organów powołanych do ochrony porządku publicznego;

- wprowadzenia do sprzedaży napojów alkoholowych pochodzących z nielegalnych źródeł;

- przedstawienia fałszywych danych w oświadczeniu o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim;

- popełnienia przestępstwa w celu osiągnięcia korzyści majątkowej przez osobę odpowiedzialną za działalność przedsiębiorcy posiadającego zezwolenie;

- orzeczenia, wobec przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną albo wobec osoby odpowiedzialnej za działalność przedsiębiorcy posiadającego zezwolenie, zakazu prowadzenia działalności gospodarczej objętej zezwoleniem.

 

Przedsiębiorca, któremu cofnięto zezwolenie, może wystąpić z wnioskiem o ponowne wydanie zezwolenia nie wcześniej niż po upływie  3 lat od dnia wydania decyzji o jego cofnięciu.

 

Zezwolenie na sprzedaż alkoholu wygasa w przypadku:

- likwidacji punktu sprzedaży;

- upływu terminu ważności zezwolenia;

- zmiany rodzaju działalności punktu sprzedaży;

- zmiany składu osobowego wspólników spółki cywilnej;

- niezłożenia oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim lub niedokonania opłaty za korzystanie z zezwolenia w terminach ustawowych.

 

Przedsiębiorca, którego zezwolenie wygasło z powodu niezłożenia w terminie oświadczenia lub niedokonania opłaty za korzystanie z zezwolenia, może wystąpić z wnioskiem o wydanie nowego zezwolenia nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia wydania decyzji o wygaśnięciu zezwolenia.

 

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Surażu

Wytwarzający/odpowiadający: Marek Uszyński

Data wytworzenia: 2008-03-06

Wprowadzający: Marek Uszyński

Data wprowadzenia: 2005-02-14

Modyfikujący: Marek Uszyński

Data modyfikacji: 2013-02-27

Opublikował: Marek Uszyński

Data publikacji: 2005-02-14