Oświadczenia majątkowe

 

Zgodnie z ustawą z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013r.,poz 594 z późn. zm.) art. 24 h i art. 24 j do złożenia:
- oświadczenia majątkowego o swoim stanie majątkowym,
- oświadczenia o działalności gospodarczej prowadzonej przez małżonka, wstępnych, zstępnych oraz rodzeństwo,
- oświadczenia o umowach cywilnoprawnych zawartych przez małżonka, wstępnych, zstępnych oraz rodzeństwo, jeżeli umowy te zostały zawarte z organami gminy,
- informacja o zatrudnieniu małżonka, wstępnych, zstępnych oraz rodzeństwa w jednostce organizacyjnej jednostki samorządu terytorialnego, związku jednostek samorządu terytorialnego organizacyjnych lub wykonywania przez nich wykonywać czynności zarobkowych na innej podstawie w spółkach handlowych, w których co najmniej 50 % udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego,

Obowiązani są: radny, burmistrz, zastępca burmistrza, skarbnik gminy, sekretarz, kierownik jednostki organizacyjnej gminy, osoba zarządzająca gminną osobą prawną oraz osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu burmistrza.

Informacje zawarte w oświadczeniach są jawne z wyłączeniem informacji o adresie zamieszkania i położenia nieruchomości.
Opublikowana została jawna część oświadczeń majątkowych (A) zaś wyłączona z publikacji została część niejawna (B).
Dokonano wyłączenia wyżej wymienionych informacji w oświadczeniach i informacji na podstawie art. 24i oraz art.24j pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.

Oświadczenia majątkowe radnych są również do wglądu w Urzędzie Miejskim w Surażu - pokój nr 8

 

Oświadczenia majątkowe za 2008 rok

Oświadczenia majątkowe za 2009 rok

Oświadczenia majątkowe za 2010 rok

Oświadczenia majątkowe za 2011 rok

Oświadczenia majątkowe za 2012 rok

Oświadczenia majątkowe za 2013 rok

 Oświadczenia majątkowe radnych Rady Miejskiej w Surażu składane na koniec kadencji rady 2010-2014

Oświadczenie majątkowe Radnych Rady Miejskiej składane na początek kadencji 2014 - 2018 r.

Oświadczenia majątkowe za 2014 rok

Oświadczenia majątkowe za 2015 rok

Oświadczenia majątkowe za 2016 rok

Oświadczenia majątkowe za 2017 rok

Oświadczenia majątkowe radnych Rady Miejskiej w Surażu składane na koniec kadencji rady 2014 - 2018

Oświadczenia majątkowe radnych Rady Miejskiej w Surażu składane na początek kadencji 2018 - 2023

Oświadczenie majątkowe Burmistrza Suraża składane na początek kadencji 2018 - 2023

Oświadczenia majątkowe za 2018 rok

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miasta Suraż

Wytwarzający/odpowiadający: Marek Uszyński

Data wytworzenia: 2016-06-01

Wprowadzający: Łukasz Laskowski

Data wprowadzenia: 2003-09-12

Modyfikujący: Łukasz Laskowski

Data modyfikacji: 2019-05-24

Opublikował: Łukasz Laskowski

Data publikacji: 2003-09-12