Ogłoszenie o sesji Rady Miejskiej w Surażu

OGŁOSZENIE

 

W dniu 18 czerwca 2019r. (wtorek) w Miejsko - Gminnym Ośrodku Kultury w Surażu.

ODBĘDZIE SIĘ VII SESJA RADY MIEJSKIEJ W SURAŻU. ROZPOCZĘCIE SESJI O GODZ. 1000. OBRADY SESJI SĄ OTWARTE.

Z TREŚCIĄ PROJEKTÓW UCHWAŁ SKIEROWANYCH POD OBRADY SESJI MOŻNA ZAPOZNAĆ SIĘ W URZĘDZIE MIEJSKIM W SURAŻU

W POKOJU NR 8 I BIP URZĘDU,,bip.um.suraz.wrotapodlasia.pl’’

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Surażu

                                                    Agnieszka Edyta Filipczuk-Żamojda

 

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad VII Sesji Rady Miejskiej w Surażu.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Debata nad raportem o stanie gminy.
 4. Projekt uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Suraża wotum zaufania.
 5. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Suraż za 2018 rok.
 6. Projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Suraża za 2018 rok.
 7. Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Suraż na 2019r.
 8. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suraż na lata 2019-2033.
 9. Projekt uchwały w sprawie zmian w statutach sołectw.
 10. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/37/15 Rady Miejskiej w Surażu z dnia 27 maja 2015r. w sprawie ustalenia wysokości diet sołtysom.
 11. Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.
 12. Analiza przebiegu inwestycji gminnych oraz zapoznanie się z dokumentacją przetargową inwestycji gminnych prowadzonych w 2019r.
 13. Przyjęcie protokołu obrad z VI sesji Rady Miejskiej w Surażu.
 14. Informacja Burmistrza z podjętych działań między sesjami.
 15. Zapytania i wolne wnioski.
 16. Sprawy różne.
 17. Zakończenie obrad VII sesji Rady Miejskiej w Surażu.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miasta Suraż

Wytwarzający/odpowiadający: Łukasz Laskowski

Data wytworzenia: 2016-06-14

Wprowadzający: Łukasz Laskowski

Data wprowadzenia: 2004-12-03

Modyfikujący: Łukasz Laskowski

Data modyfikacji: 2019-06-11

Opublikował: Łukasz Laskowski

Data publikacji: 2004-12-03