Ogłoszenie o sesji Rady Miejskiej w Surażu

x

                                                                              OGŁOSZENIE

 

W dniu 19 października 2018r. (piątek) w Miejsko - Gminnym Ośrodku Kultury w Surażu.

ODBĘDZIE SIĘ XLIII SESJA RADY MIEJSKIEJ W SURAŻU. ROZPOCZĘCIE SESJI O GODZ. 1000. OBRADY SESJI SĄ OTWARTE.

Z TREŚCIĄ PROJEKTÓW UCHWAŁ SKIEROWANYCH POD OBRADY SESJI MOŻNA ZAPOZNAĆ SIĘ W URZĘDZIE MIEJSKIM W SURAŻU

W POKOJU NR 8 I BIP URZĘDU

,,bip.um.suraz.wrotapodlasia.pl’’

 

 

 

                                                                                                                         Przewodnicząca Rady Miejskiej w Surażu

                                                                                                                               Agnieszka Edyta Filipczuk-Żamojda

 

 

 

Proponowany porządek obrad:

 

 

 1. Otwarcie obrad XLIII Sesji Rady Miejskiej w Surażu.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu obrad z XLII sesji Rady Miejskiej w Surażu.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki
  i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Suraż na 2019r.
 5. Informacja o realizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku na terenie gminy Suraż.
 6. Projekt uchwały w sprawie zmian w statucie Gminy Suraż.
 7. Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Suraż na 2018r.
 8. Projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Suraż na lata 2018- 2030.
 9. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych, w tym o wynikach sprawdzianów i egzaminów za rok szkolny 2017/2018
 10. Informacja Burmistrza z podjętych działań między sesjami i udzielenie odpowiedzi na interpelacje z poprzedniej sesji.
 11. Zapytania i wolne wnioski.
 12. Sprawy różne.
 13. Zakończenie obrad XLIII sesji Rady Miejskiej w Surażu.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miasta Suraż

Wytwarzający/odpowiadający: Łukasz Laskowski

Data wytworzenia: 2016-06-14

Wprowadzający: Łukasz Laskowski

Data wprowadzenia: 2004-12-03

Data modyfikacji: 2018-10-17

Opublikował: Łukasz Laskowski

Data publikacji: 2004-12-03