Ogłoszenie o sesji Rady Miejskiej w Surażu

OGŁOSZENIE

 

W dniu  24 kwietnia 2018r. (wtorek) W MIEJSKO-GMINNYM OŚRODKU KULTRY W SURAŻU

ODBĘDZIE SIĘ XXXVII SESJA  RADY MIEJSKIEJ W SURAŻU ROZPOCZĘCIE SESJI O GODZ. 1000 OBRADY SESJI SĄ OTWARTE

Z TREŚCIĄ PROJEKTÓW UCHWAŁ SKIEROWANYCH POD OBRADY SESJI MOŻNA ZAPOZNAĆ SIĘ W URZĘDZIE MIEJSKIM W SURAŻU

W POKOJU NR 8 I BIP URZĘDU ,bip.um.suraz.wrotapodlasia.pl’’

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Surażu

                                                    Agnieszka Edyta Filipczuk-Żamojda

 

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad XXXVII Sesji Rady Miejskiej w Surażu.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z obrad XXXV sesji Rady Miejskiej w Surażu.
 4. Przyjęcie protokołu z obrad z XXXVI sesji Rady Miejskiej w Suraż.
 5. Sprawozdanie z realizacji gminnego programu współpracy Gminy Suraż z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2017r.
 6. Informacja dotycząca stawek czynszu za lokale mieszkalne i informacja o wysokości czynszu za lokale użytkowe oraz złożenie informacji dotyczącej gospodarki mieszkaniowej na terenie gminy Suraż.
 7. Przedłożenie informacji dotyczącej corocznej analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi, zgodnie z art.3 ust.2 pkt.10 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach /Dz. U. z 2017r. poz. 1289/ w celu weryfikacji możliwości technicznych i organizacyjnych gminy w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi. Ocena windykacji za odbiór odpadów komunalnych.
 8. Analiza przebiegu inwestycji gminnych oraz zapoznanie się z dokumentacją przetargową inwestycji gminnych prowadzonych w 2018r.
 9. Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Suraż na 2018r.
 10. Projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Suraż na lata 2018-2030.
 11. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie dopłat do taryfowych grup odbiorców zbiorowego odprowadzania ścieków.
 12. Projekt uchwały w sprawie sprzedaży prawa własności nieruchomości gruntowej, położonej w Surażu oznaczonej nr geodezyjnym 354/1, stanowiącej własność Gminy Suraż na rzecz użytkownika wieczystego.
 13. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość.
 14. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia dni i godzin otwierania oraz zamykania placówek handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych i zakładów usługowych na terenie Gminy Suraż.
 15. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie udzielenia i rozmiaru zniżek oraz przyznawania zwolnienia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli zajmujących kierownicze stanowisko w Zespole Szkół i Placówek Oświatowo-Wychowawczych w Surażu.
 16. Informacja Burmistrza z podjętych działań między sesjami i udzielenie odpowiedzi na interpelacje z poprzedniej sesji.
 17. Zapytania i wolne wnioski
 18. Sprawy różne.
 19. Zakończenie obrad XXXVII sesji Rady Miejskiej w Surażu.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miasta Suraż

Wytwarzający/odpowiadający: Łukasz Laskowski

Data wytworzenia: 2016-06-14

Wprowadzający: Łukasz Laskowski

Data wprowadzenia: 2004-12-03

Data modyfikacji: 2018-04-20

Opublikował: Łukasz Laskowski

Data publikacji: 2004-12-03