Ogłoszenie o sesji Rady Miejskiej w Surażu

Suraż, 22 stycznia 2021 r.

OGŁOSZENIE

 

W dniu 27 stycznia 2021r. (środa) w Miejsko - Gminnym Ośrodku Kultury    w Surażu.

ODBĘDZIE SIĘ XX SESJA RADY MIEJSKIEJ W SURAŻU. ROZPOCZĘCIE SESJI O GODZ. 900. OBRADY SESJI SĄ OTWARTE.

Z TREŚCIĄ PROJEKTÓW UCHWAŁ SKIEROWANYCH POD OBRADY SESJI MOŻNA ZAPOZNAĆ SIĘ W URZĘDZIE MIEJSKIM W SURAŻU

W POKOJU NR 8 I BIP URZĘDU,,bip.um.suraz.wrotapodlasia.pl’’

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Surażu

                                             Agnieszka Edyta Filipczuk-Żamojda

 

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad XX Sesji Rady Miejskiej w Surażu.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Stanowisko Rady Miejskiej w sprawie wyodrębnienia funduszu sołeckiego na 2022r.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia na rok budżetowy 2021- planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Suraż.
 5. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Surażu w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu na dofinansowanie zadania pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1509B Zawyki – Zawyki Ferma- na odcinku od km 0+ 510,5 do końca drogi powiatowej (Gm. Suraż)”
 6. Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu na dofinansowanie zadania pod nazwą „Opracowanie dokumentacji projektowej na : Przebudowa drogi powiatowej Nr 1505B na odcinku Rynki-Średzińskie ( Gm. Suraż)”
 7. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Gminę Suraż za 2020r.
 8. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej, Komisji ds. Gospodarki i Budżetu i Komisji Skarg, Wniosków i Petycji za 2020r.
 9. Informacja Burmistrza z realizacji uchwał podjętych w 2020r. przez Radę Miejską w Surażu.
 10. Sprawozdanie z realizacji gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ofiar przemocy w rodzinie w Gminie Suraż za 2020r.
 11. Sprawozdanie z realizacji ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2018-2020 za 2020r.
 12. Przyjęcie protokołu obrad z XIX sesji Rady Miejskiej w Surażu.
 13. Informacja Burmistrza z podjętych działań między sesjami.
 14. Zapytania i wolne wnioski.
 15. Sprawy różne.
 16. Zakończenie obrad XX sesji Rady Miejskiej w Surażu.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miasta Suraż

Wytwarzający/odpowiadający: Łukasz Laskowski

Data wytworzenia: 2016-06-14

Wprowadzający: Łukasz Laskowski

Data wprowadzenia: 2004-12-03

Modyfikujący: Łukasz Laskowski

Data modyfikacji: 2021-01-26

Opublikował: Łukasz Laskowski

Data publikacji: 2004-12-03