Zbycie nieruchomości 2017 r.

PRZETARG 2   

Suraż, dnia 2017-10-04

 

BK.6840.7.2017         

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014r. poz. 1490), Burmistrz Suraża ogłasza przetarg ustny nieograniczony na zbycie nieruchomości będącą własnością Gminy Suraż.

Przedmiotem sprzedaży są nieruchomość położona na terenie gminy Suraż zamieszczone w wykazie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, opublikowanym w sposób zwyczajowo przyjęty tj. na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu, BIP oraz w prasie lokalnej tj. Gazecie Współczesnej.

Przetarg odbędzie się w dniu 06.11.2017 r. w Urzędzie Miejskim w Surażu, ul. 11 Listopada 16 – sala konferencyjna.

  1. Nieruchomość niezabudowana położona w Surażu gmina Suraż, oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 162/18 mp. 14 – przetarg odbędzie się o godzinie 1000

 

 Powierzchnia działki wynosi 797 m2, w tym:

  • 797 m2 – Tereny rekreacyjno wypoczynkowe – Bz

 

Zgodnie z decyzją nr BK.6730.13.2016 z dnia 01.09.2016 r. Burmistrza Suraża o warunkach zabudowy terenu, działka przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.

 

Działka przeznaczona do sprzedaży na podstawie Uchwały Nr XXVII/156/17 Rady Miejskiej w Surażu z dnia 09 maja 2017 r.

 

Działka posiada urządzoną  księgę wieczystą o Nr BI1B/00082070/7

Działka nie posiada obciążeń i zobowiązań.

 

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 23 898,90zł.

Minimalne postąpienie: nie mniej niż 1 % wartości nieruchomości

Wadium 1500

Cena zawiera podatek VAT w wysokości 23 %.

 

Przetarg drugi na przedmiotową działkę. Przetarg pierwszy odbył się
w dniu 08 września 2017r. i  zakończył się wynikiem negatywnym.

 

  1. Nieruchomość niezabudowana położona w Surażu gmina Suraż, oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 162/20 mp. 14 – przetarg odbędzie się o godzinie 1030

 

 Powierzchnia działki wynosi 797 m2, w tym:

  • 797 m2 – Tereny rekreacyjno wypoczynkowe – Bz

 

Zgodnie z decyzją nr BK.6730.13.2016 z dnia 01.09.2016 r. Burmistrza Suraża o warunkach zabudowy terenu, działka przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.

 

Działka przeznaczona do sprzedaży na podstawie Uchwały Nr XXVII/156/17 Rady Miejskiej w Surażu z dnia 09 maja 2017 r.

 

Działka posiada urządzoną  księgę wieczystą o Nr BI1B/00082070/7

Działka nie posiada obciążeń i zobowiązań.

 

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 25 953,00zł.

Minimalne postąpienie: nie mniej niż 1 % wartości nieruchomości

Wadium 1500

Cena zawiera podatek VAT w wysokości 23 %.

 

Przetarg drugi na przedmiotową działkę. Przetarg pierwszy odbył się
w dniu 08 września 2017r. i  zakończył się wynikiem negatywnym.

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium. Wadium może być wnoszone w pieniądzu, obligacjach Skarbu Państwa lub papierach wartościowych dopuszczonych do obrotu publicznego.

Wadium należy wnosić nie poźniej niż 3 dni przed przetargiem tj. do dnia 03.11.2017. Za datę wniesienia wadium uważa się wpływ wymaganej kwoty na w/w rachunek.

Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.

Wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wpłacić na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Surażu Nr 70 8081 0009 0000 1108 2000 0060 BS w Łapach.

Wadium wniesione w pieniądzu przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.

Wadium wniesione w innej formie niż w pieniądzu przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał podlega zwrotowi niezwłocznie po wpłaceniu kwoty równej cenie nabycia nieruchomości.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w wyznaczonym miejscu i w terminie zawarcia umowy sprzedaży zawartym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Wadium zwraca się niezwłocznie po:

-odwołaniu przetargu,

-zamknięciu przetargu,

-unieważnieniu przetargu,

-zakończeniu przetargu wynikiem negatywnym.

 

        Urząd Miejski w Surażu niniejszym zaświadcza, iż od 01.01.2004 r. nie posiada uchwalonego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Suraż.

 

        Organizator przetargu może odwołać przetarg z ważnych powodów, podając przyczynę odwołania do Publicznej wiadomości.

 

        Szczegółowych informacji o przedmiocie sprzedaży można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Surażu, ul. 11 Listopada 16 pokój nr 6, tel. (085) 6503-597.

Burmistrz Suraża  

 Henryk Łapiński

 

PRZETARG 1

Suraż, dnia 2017-07-21

BK.6840.7.2017                  

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014r. poz. 1490), Burmistrz Suraża ogłasza przetarg ustny nieograniczony na zbycie nieruchomości będącą własnością Gminy Suraż.
Przedmiotem sprzedaży są nieruchomość położona na terenie gminy Suraż zamieszczone w wykazie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, opublikowanym w sposób zwyczajowo przyjęty tj. na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu, BIP oraz w prasie lokalnej tj. Gazecie Współczesnej.

Przetarg odbędzie się w dniu 08.09.2017 r. w Urzędzie Miejskim w Surażu, ul. 11 Listopada 16 – sala konferencyjna.

  1. Nieruchomość niezabudowana położona w Surażu gmina Suraż, oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 162/18 mp. 14 – przetarg odbędzie się o godzinie 1000

 Powierzchnia działki wynosi 797 m2, w tym:

  • 797 m2 – Tereny rekreacyjno wypoczynkowe – Bz

Zgodnie z decyzją nr BK.6730.13.2016 z dnia 01.09.2016 r. Burmistrza Suraża o warunkach zabudowy terenu, działka przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.

Działka przeznaczona do sprzedaży na podstawie Uchwały Nr XXVII/156/17 Rady Miejskiej w Surażu z dnia 09 maja 2017 r.

Działka posiada urządzoną  księgę wieczystą o Nr BI1B/00082070/7

Działka nie posiada obciążeń i zobowiązań.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 23 898,90zł.

Minimalne postąpienie: nie mniej niż 1 % wartości nieruchomości

Wadium 1500

Cena zawiera podatek VAT w wysokości 23 %.

 

  1. Nieruchomość niezabudowana położona w Surażu gmina Suraż, oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 162/19 mp. 14 – przetarg odbędzie się o godzinie 1030

 Powierzchnia działki wynosi 800 m2, w tym:

  • 800 m2 – Tereny rekreacyjno wypoczynkowe – Bz

Zgodnie z decyzją nr BK.6730.13.2016 z dnia 01.09.2016 r. Burmistrza Suraża o warunkach zabudowy terenu, działka przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.

Działka przeznaczona do sprzedaży na podstawie Uchwały Nr XXVII/156/17 Rady Miejskiej w Surażu z dnia 09 maja 2017 r.

Działka posiada urządzoną  księgę wieczystą o Nr BI1B/00082070/7

Działka nie posiada obciążeń i zobowiązań.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 25 707,00zł.

Minimalne postąpienie: nie mniej niż 1 % wartości nieruchomości

Wadium 1500

Cena zawiera podatek VAT w wysokości 23 %.

 

  1. Nieruchomość niezabudowana położona w Surażu gmina Suraż, oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 162/20 mp. 14 – przetarg odbędzie się o godzinie 1100

 Powierzchnia działki wynosi 797 m2, w tym:

  • 797 m2 – Tereny rekreacyjno wypoczynkowe – Bz

Zgodnie z decyzją nr BK.6730.13.2016 z dnia 01.09.2016 r. Burmistrza Suraża o warunkach zabudowy terenu, działka przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.

Działka przeznaczona do sprzedaży na podstawie Uchwały Nr XXVII/156/17 Rady Miejskiej w Surażu z dnia 09 maja 2017 r.

Działka posiada urządzoną  księgę wieczystą o Nr BI1B/00082070/7

Działka nie posiada obciążeń i zobowiązań.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 25 953,00zł.

Minimalne postąpienie: nie mniej niż 1 % wartości nieruchomości

Wadium 1500

Cena zawiera podatek VAT w wysokości 23 %.

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium. Wadium może być wnoszone w pieniądzu, obligacjach Skarbu Państwa lub papierach wartościowych dopuszczonych do obrotu publicznego.

Wadium należy wnosić nie poźniej niż 3 dni przed przetargiem tj. do dnia 05.09.2017. Za datę wniesienia wadium uważa się wpływ wymaganej kwoty na w/w rachunek.

Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.

Wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wpłacić na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Surażu Nr 70808100090000110820000060 BS w Łapach.

Wadium wniesione w pieniądzu przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.

Wadium wniesione w innej formie niż w pieniądzu przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał podlega zwrotowi niezwłocznie po wpłaceniu kwoty równej cenie nabycia nieruchomości.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w wyznaczonym miejscu i w terminie zawarcia umowy sprzedaży zawartym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Wadium zwraca się niezwłocznie po:

-odwołaniu przetargu,

-zamknięciu przetargu,

-unieważnieniu przetargu,

-zakończeniu przetargu wynikiem negatywnym.

            Urząd Miejski w Surażu niniejszym zaświadcza, iż od 01.01.2004 r. nie posiada uchwalonego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Suraż.

            Organizator przetargu może odwołać przetarg z ważnych powodów, podając przyczynę odwołania do Publicznej wiadomości.

            Szczegółowych informacji o przedmiocie sprzedaży można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Surażu, ul. 11 Listopada 16 pokój nr 6, tel. (085) 6503-597.

Burmistrz Suraża

 Henryk Łapiński

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miasta Suraż

Wytwarzający/odpowiadający: 1Referat Budownictwa, Informatyki i Gospodarki Komunalnej

Data wytworzenia: 2017-07-21

Wprowadzający: Łukasz Laskowski

Modyfikujący: Łukasz Laskowski

Data modyfikacji: 2017-10-04

Opublikował: Łukasz Laskowski

Data publikacji: 2017-07-21