Komunalizacja mienia Skarbu Państwa

Suraż, dnia 18 lipca 2017 r.

BK.6825.1.2017

 

INFORMACJA

 

Komisja Inwentaryzacyjna powołana Uchwałą Nr III/8/14 Rady Miejskiej w Surażu z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej, działając
na podstawie art. 17 ustawy z dnia 10 maja 1990r. Przepisy wprowadzające ustawę
o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 1990r. Nr 32, poz. 191 z późn. zm.) - dokonała inwentaryzacji mienia Skarbu Państwa podlegającego komunalizacji w trybie w/w ustawy, obejmującego n/w nieruchomości:

L.p.

Miejscowość

Nr ewidencyjny działki

Powierzchnia działki nieruchomości [m2]

Rodzaj użytkowania

1.

Kowale

63/1

1200

Użytki rolne

2.

Kowale

63/2

1200

Użytki rolne - zabudowane

3.

Kowale

104/2

3500

Pastwiska trwałe

Wyżej wymienione działki od 01.01.2004r. nie są objęte planem zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Suraż.

Wymienione nieruchomości zostały ujęte w spisie inwentaryzacyjnym oraz karcie inwentaryzacyjnej nr 233/I.

Spis inwentaryzacyjny zostanie wyłożony do publicznego wglądu przez okres 30 dni tj. od dnia 18.07.2017 r.

W okresie wyłożenia spisu, zainteresowane osoby i jednostki mogą składać swoje uwagi i wnioski w zakresie spraw dotyczących komunalizacji w/w nieruchomości w lokalu Urzędu Miejskiego w Surażu przy ulicy 11 Listopada 16 w pokoju nr 8 w godz. 730 do 1530.

Komisja Inwentaryzacyjna dokona rozpatrzenia złożonych uwag i wniosków, po upływie terminu przewidzianego do wyłożenia spisu, a w razie ich uwzględnienia zmieni stosowne ustalenia w spisie.

 

Burmistrz Suraża

Henryk Łapiński

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miasta Suraż

Wytwarzający/odpowiadający: Marek Uszyński

Data wytworzenia: 2017-07-18

Wprowadzający: Łukasz Laskowski

Modyfikujący: Łukasz Laskowski

Data modyfikacji: 2017-07-18

Opublikował: Łukasz Laskowski

Data publikacji: 2017-07-18