Dzierżawa Przetarg

OGŁOSZENIE

 

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 65 z późn. zm.) oraz zarządzenia Nr 9/2019 Burmistrza Suraża z dnia 04 marca 2019 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Gminy Suraż

Burmistrz Suraża

ogłasza I ustny publiczny przetarg nieograniczony na dzierżawę gruntu

stanowiącego własność Gminy Suraż.

 

Przedmiotem przetargu są wymienione nieruchomości niezabudowane, przeznaczone na uprawy rolne,  położone  w Leszni oraz Doktorach, gmina  Suraż oznaczone geodezyjnie jako

działka nr 267/3 położona w miejscowości Lesznia, o pow. 0,6500 ha,  grunt sklasyfikowany jako grunty klasy ŁIV, ŁV, ŁVI.

Cena wywoławcza czynszu dzierżawnego ustalona została na kwotę 325,00zł/rok. Słownie: trzysta dwadzieścia pięć złotych. Czynsz zwolniony jest z podatku od towarów i usług.
Wadium wynosi 32,50 zł.

Działka nr 44 położona w miejscowości Doktorce, o pow. 0,0600 ha,  grunt sklasyfikowany jako grunty klasy ŁIV,

Cena wywoławcza czynszu dzierżawnego ustalona została na kwotę 33,60zł/rok. Słownie: trzydzieści trzy złote 60/100. Czynsz zwolniony jest z podatku od towarów i usług.
Wadium wynosi 5,00 zł.

Wykaz obejmujący w/w działki podany był do publicznej wiadomości w dniach 23.03.2020 do 13.04.2020.

Minimalne postąpienie nie może wynosić mniej niż 5 % wywoławczej stawki  czynszu, zaokrąglone do pełnych złotych w górę.

Umowa dzierżawy może zostać rozwiązana z miesięcznym okresem wypowiedzenia w przypadku przeznaczenia dzierżawionej nieruchomości do zbycia.

Każdy z przyszłych uczestników powinien dokonać oględzin działki wystawionej do dzierżawy i zapoznać się ze stanem jej zagospodarowania.

Gmina Suraż nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne nieuporządkowanie zbiorów przez poprzedniego dzierżawcę.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wniesienie wadium na konto 07 8081 0009 0000 1108 2000 0030 Bak Spółdzielczy w Łapach  O/Suraż.

W terminie do 03 lipca 2020r. kwota wadium powinna być na koncie Urzędu Miejskiego w Surażu.

Na dowodzie wpłaty należy podać nr działki i miejscowość z dopiskiem „przetarg na dzierżawę działka nr ….. położona w miejscowości …..”.

Wadium dzierżawcy wyłonionego w drodze przetargu zostanie zaliczone na poczet czynszu dzierżawnego. W przypadku odstąpienia przez dzierżawcę od podpisania umowy, wpłacone wadium przepada na rzecz Gminy.  Jeżeli uczestnik postępowania dzierżawi grunt od Gminy Suraż, to wymagane będzie wykazanie braku zaległości za czynsz dzierżawny.

Wadium wniesione przez pozostałych uczestników postępowania zostanie zwrócone
w ciągu trzech dni roboczych po zakończeniu przetargu.

 

Przetarg odbędzie się w dniu 06 lipca 2020r.  o godz. 10:00 w Urzędzie Miejskim w Surażu, sala konferencyjna – Działka położona w miejscowości Lesznia.

Przetarg odbędzie się w dniu 06 lipca 2020r.  o godz. 11:00 w Urzędzie Miejskim w Surażu, sala konferencyjna – Działka położona w miejscowości Doktorce.

 

Umowa dzierżawy zawarta zostanie po wyłonieniu dzierżawcy w drodze niniejszego przetargu, na okres 3 lat.

Uczestnicy przystępujący do przetargu zobowiązani są do przedłożenia dokumentów stwierdzających tożsamość oraz dowody wpłaty wadium, a pełnomocnicy zobowiązani są przedłożyć pełnomocnictwo  z podpisem notarialnie potwierdzonym oraz powinni okazać się dowodem wpłaty wadium. Przed przetargiem należy złożyć oświadczenie o niezaleganiu z czynszem dzierżawnym. Niezłożenie takiego dokumentu lub zaleganie z zapłatą za czynsz spowoduje niedopuszczenie do przetargu.

 

Uwagi:

  1. Nakłady poniesione na przedmiocie dzierżawy nie będą podlegać zwrotowi po rozwiązaniu lub wypowiedzeniu umowy.
  2. Czynsz będzie aktualizowany raz do roku, zgodnie ze wskaźnikiem inflacji publikowanym przez GUS
  3. W przypadku zwłoki z opłatą za czynsz dzierżawny pobrane będą ustawowe odsetki.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu lub jego unieważnienia w przypadku zaistnienia ważnych przyczyn.

Burmistrz Suraża

Henryk Łapiński

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miasta Suraż

Wytwarzający/odpowiadający: Gmina Suraż

Data wytworzenia: 2020-06-05

Wprowadzający: Łukasz Laskowski

Modyfikujący: Łukasz Laskowski

Data modyfikacji: 2020-06-05

Opublikował: Łukasz Laskowski

Data publikacji: 2020-06-05