Dzierżawa 2020

Suraż, dnia 23 marca 2020 r.

BK.6845.4.2020

 

 

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ

 

Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 65) Burmistrz Suraża podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę położonych w Gminie Suraż:

Położenie nieruchomości

Oznaczenie Geodezyjne

Powierzchnia nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości

Czas trwania dzierżawy

Stawka

Termin wnoszenia opłaty

Gmina Suraż

44,
 Obręb Doktorce

600 m2

 

Cele rolne

 

Od dnia zawarcia umowy na okres
do 3 lat

Stawka naliczona na podstawie zarządzenia Burmistrza Suraża Nr 9/2019 z dnia 04.03.2019 w kwocie 30,00 zł rocznie

Do dnia 15 stycznia każdego roku

Gmina Suraż

161,
 Obręb Lesznia

1600 m2

Cele rolne

Od dnia zawarcia umowy na okres
do 3 lat

Stawka naliczona na podstawie zarządzenia Burmistrza Suraża Nr 9/2019 z dnia 04.03.2019 w kwocie 112,00 zł rocznie

Do dnia 15 stycznia każdego roku

Gmina Suraż

267/3,
 Obręb Lesznia

6500 m2

Cele rolne

Od dnia zawarcia umowy na okres
do 3 lat

Stawka naliczona na podstawie zarządzenia Burmistrza Suraża Nr 9/2019 z dnia 04.03.2019 w kwocie 325,00 zł rocznie

Do dnia 15 stycznia każdego roku

Gmina Suraż

103,
 Obręb Zimnochy - Susły

6500 m2

Cele rolne

Od dnia zawarcia umowy na okres
do 3 lat

na podstawie zarządzenia Burmistrza Suraża Nr 9/2019 z dnia 04.03.2019 w kwocie 455,00 zł rocznie

Do dnia 15 stycznia każdego roku

Gmina Suraż

Część działki 71/4,
 Obręb Zimnochy - Świechy

3000 m2

Cele rolne

Od dnia zawarcia umowy na okres
do 3 lat

na podstawie zarządzenia Burmistrza Suraża Nr 9/2019 z dnia 04.03.2019 w kwocie 210,00 zł rocznie

Do dnia 15 stycznia każdego roku

Gmina Suraż

39,
 Obręb Średzińskie

1500 m2

Cele rolne

Od dnia zawarcia umowy na okres
do 3 lat

Stawka naliczona na podstawie zarządzenia Burmistrza Suraża Nr 9/2019 z dnia 04.03.2019 w kwocie 105,00 zł rocznie

Do dnia 15 stycznia każdego roku

Gmina Suraż

43/2,
 Obręb Suraż

1180 m2

Cele rolne

Od dnia zawarcia umowy na okres
do 3 lat

Stawka naliczona na podstawie zarządzenia Burmistrza Suraża Nr 9/2019 z dnia 04.03.2019 w kwocie 82,60 zł rocznie

Do dnia 15 stycznia każdego roku

 

Urząd Miejski w Surażu niniejszym zaświadcza, iż od 01.01.2004 r nie posiada uchwalonego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Suraż.

 

Niniejszy wykaz zostaje wywieszony na okres 21 dni, od dnia 23.03.2020 r. do dnia 13.04.2020 r.

 

Podatki i inne obciążenia z tytułu najmu nieruchomości obciążają Najemcę.

 

Ustalona stawka dzierżawy będzie podlegała waloryzacji raz do roku ze skutkiem od dnia 1 stycznia każdego roku w oparciu o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem  w stosunku do poprzedniego roku, ogłoszony przez Prezesa GUS w Dzienniku Urzędowym Monitor Polski. Waloryzacja czynszu nie wymaga zawierania aneksu do umowy, jednak Wynajmujący zawiadomi Najemcy na piśmie o wysokości należnej zwaloryzowanej stawki, począwszy od 1 stycznia danego roku, niezwłocznie po ukazaniu się ogłoszenia Prezesa GUS w Dzienniku Urzędowym Monitor Polski. Dopuszcza się odstąpienie od waloryzacji w danym roku kalendarzowym w przypadku, gdy koszt powiadomienia o waloryzacji przewyższałby przychód z niej uzyskany. W takim przypadku waloryzacja w kolejnym roku kalendarzowym będzie przeprowadzana stopniowo, tzn. w pierwszej kolejności zwaloryzowana będzie stawka w oparciu o wskaźnik z lat, w którym waloryzacja nie była przeprowadzana, a następnie nowa kwota czynszu zostanie zwaloryzowana o wskaźnik obowiązujący w danym roku.

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miasta Suraż

Wytwarzający/odpowiadający: Marek Uszyński

Data wytworzenia: 2020-03-31

Wprowadzający: Łukasz Laskowski

Modyfikujący: Łukasz Laskowski

Data modyfikacji: 2020-03-31

Opublikował: Łukasz Laskowski

Data publikacji: 2020-03-31