Komunalizacja 2019

Suraż, dnia 01 kwietnia 2019 r.

BK.6825.2.2019

 

INFORMACJA

 

Komisja Inwentaryzacyjna powołana Uchwałą Nr V/26/19 Rady Miejskiej w Surażu z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej, działając na podstawie art. 17 ustawy z dnia 10 maja 1990r. Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 1990r. Nr 32, poz. 191 z późn. zm.) - dokonała inwentaryzacji mienia Skarbu Państwa podlegającego komunalizacji w trybie w/w ustawy, obejmującego n/w nieruchomości:

L.p.

Miejscowość

Nr ewidencyjny działki

Powierzchnia działki nieruchomości [m2]

Rodzaj użytkowania

1.

Suraż

168/3 mp. 7

284

Użytki rolne

Wyżej wymieniona działka od 01.01.2004r. nie jest objęta planem zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Suraż.

Wymieniona nieruchomość została ujęta w spisie inwentaryzacyjnym oraz karcie inwentaryzacyjnej nr 234/I.

Spis inwentaryzacyjny zostanie wyłożony do publicznego wglądu przez okres 30 dni tj. od dnia 01.04.2019 r.

W okresie wyłożenia spisu, zainteresowane osoby i jednostki mogą składać swoje uwagi i wnioski w zakresie spraw dotyczących komunalizacji w/w nieruchomości w lokalu Urzędu Miejskiego w Surażu przy ulicy 11 Listopada 16 w pokoju nr 6 w godz. 730 do 1530.

Komisja Inwentaryzacyjna dokona rozpatrzenia złożonych uwag i wniosków, po upływie terminu przewidzianego do wyłożenia spisu, a w razie ich uwzględnienia zmieni stosowne ustalenia w spisie.

 

 

Burmistrz Suraża

Henryk Łapiński

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miasta Suraż

Wytwarzający/odpowiadający: Urząd

Data wytworzenia: 2019-04-01

Wprowadzający: Łukasz Laskowski

Modyfikujący: Łukasz Laskowski

Data modyfikacji: 2019-04-01

Opublikował: Łukasz Laskowski

Data publikacji: 2019-04-01