Suraż, dnia 09.06.2015 r.

OGŁOSZENIE

            Burmistrz Suraża informuje, że do dnia 30 czerwca 2015r. można zgłaszać Radzie Miejskiej w Surażu kandydatów na ławnika do Sądu Rejonowego w Białymstoku na okres kadencji 2016-2019.

 

Rada Miejska w Surażu  wybiera 1 ławnika.

Ławnikiem może być wybrany ten, kto:

1)     posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;

2)     jest nieskazitelnego charakteru;

3)     ukończył 30 lat;

4)     jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania  co najmniej od roku;

5)     nie przekroczył 70 lat;

6)     jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika;

7)     posiada co najmniej wykształcenie średnie.

     Zgłoszenia kandydatów na ławnika dokonuje się na karcie zgłoszenia, do której dołącza się następujące dokumenty:

1) informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby,

2) oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

3) oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona;
4) zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza, podstawowej opieki zdrowotnej w rozumieniu przepisów o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywaniu funkcji ławnika;

5) dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.
Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczycące tej organizacji.

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez obywateli dołącza się również listę osób zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata

Zgłoszenia kandydatów przyjmowane są w Urzędzie Miejskim w Surażu do 30 czerwca 2015 r, w godzinach pracy urzędu, pokój nr 8.

Wyboru ławników dokonuje Rada Miejska w Surażu najpóźniej do końca października br.

 

 

 

                                                                                                          BURMISTRZ SURAŻA

                                                                                                          HENRYK ŁAPIŃSKI

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Surażu

Wytwarzający/odpowiadający: Marek Uszyński

Wprowadzający: Marek Uszyński

Data wprowadzenia: 2015-06-09

Modyfikujący: Marek Uszyński

Data modyfikacji: 2015-06-09

Opublikował: Marek Uszyński

Data publikacji: 2015-06-09