Ogłaszenie Burmistrza Suraża o naborze na wolne stanowisko urzędnicze: Podinspektor w Referacie Budownictwa, Informatyki i Gospodarki Komunalnej.

OGŁOSZENIE
BURMISTRZA SURAŻA
o naborze na wolne stanowisko urzędnicze:

podinspektor  w Referacie  Budownictwa, Informatyki i Gospodarki Komunalnej

 I.WYMAGANIA NIEZBĘDNE:
a) obywatelstwo polskie,
b) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
c) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
d) nieposzlakowana opinia,

e) wykształcenie wyższe: na kierunku administracja, prawo, ochrona środowiska,
f) biegła znajomość obsługi komputera,
g) staż pracy,
h)
stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku.


II. WYMAGANIA DODATKOWE:
a) znajomość przepisów prawa niezbędnych do wykonywania pracy na stanowisku objętym naborem oraz znajomość przepisów prawa w zakresie funkcjonowania i kompetencji
w szczególności: ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o ochronie przyrody, prawo ochrony środowiska, Kodeks postępowania administracyjnego, ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, ustawy o zarządzaniu kryzysowym, o ochronie informacji niejawnych, ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy o dostępie do informacji publicznej,
b) znajomość programów komputerowych,
c) komunikatywność,
d) samodzielność w działaniu,
e) dobra organizacja pracy oraz dokładność i sumienność w działaniach.

III. ZAKRES WYKONYWANYCH ZADAŃ NA STANOWISKU:

 1. W zakresie ochrony środowiska:
  a) podejmowanie działań administracyjnych i organizacyjno-technicznych nielegalnych dzikich wysypisk śmieci i odpadów i nieprawidłowości w odprowadzaniu ścieków,
  b) prowadzenie rejestru informacji o środowisku w zakresie powierzonych zadań,
  c) przeprowadzanie kontroli w zakresie przestrzegania przepisów ochrony środowiska
  i prowadzenie spraw z zakresu ochrony powietrza i wód,
  d) występowanie do Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska o podjęcie działań jeżeli powstają podejrzenia o naruszeniu przepisów o ochronie środowiska
  e) ustalenie wpływu realizacji inwestycji na środowisko- wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięć,
  f) prowadzenie ewidencji zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków,
  g) ustalenie wysokości opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej, przygotowywanie
  i przekazywanie informacji o wysokości ww. opłaty,
  h) realizacja zadań gminy wynikających z ustawy prawo wodne,
  i) realizacja zdań wynikających z ustawy o odpadach, utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ordynacji podatkowej i prawa ochrony środowiska,
  j) prowadzenie spraw w zakresie zezwoleń na opróżnienie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych,
  k) prowadzenie rejestru działalności regulowanej, a także ewidencji przewidzianych w ustawie
  o utrzymaniu czystości i porządku,
  l) realizacja zadań związanych z przekazywaniem informacją o wyrobach zawierających azbest, aktualizacja bazy azbestowej, składanie wniosków o dofinansowanie na usuwanie azbestu,
  ł)   przygotowywanie materiałów do kampanii edukacyjno-informacyjnej  w zakresie ochrony środowiska,
  m) prowadzenie ewidencji nieruchomości objętych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminie i ewidencji deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
  n) sporządzanie sprawozdań związanych z wyżej wymienionymi zagadnieniami,

 

 1. W zakresie zarządzania kryzysowego:
  a) wykonywanie zadań związanych z planowaniem, monitorowaniem reagowaniem i usuwaniem skutków zagrożeń  nadzwyczajnych na terenie miasta i gminy,
  b) zapobieganie, przeciwdziałanie i usuwanie skutków zdarzeń o charakterze terrorystycznym,
  d) opracowanie i aktualizacja dokumentacji dotyczącej planu zarządzania kryzysowego, planowania i szkolenia oraz sprawozdawczości z zakresu zarządzania kryzysowego,
  e) wykonywanie innych zadań z zakresu planowania cywilnego i zarządzania kryzysowego,
 2. W zakresie obrony cywilnej:
  a) opracowywanie i aktualizacja planu obrony cywilnej gminy,
  b) planowania i prowadzenia spraw z zakresu szkoleń z zakresu obrony cywilnej,
  c) opracowywanie i aktualizacji planu ewakuacji ludności oraz organizowanie ewakuacji ludności na wypadek powstania zagrożeń życia i zdrowia,
  d) przygotowanie i zapewnienie działania systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach,
  e) prowadzenie magazynu obrony cywilnej,
  f) opracowywanie sprawozdawczości z zakresu obrony cywilnej,
  g) wykonywanie innych zadań określonych w odrębnych ustawach lub wynikających z planowania cywilnego oraz planu obrony cywilnej
 3. W zakresie spraw obronnych:
  a) opracowywanie i aktualizacja dokumentacji dotyczącej:
  1. planu operacyjnego funkcjonowania Gminy w razie zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny,
  2. pozamilitarnych przygotowań obronnych,
  3. stanowiska kierowania Burmistrza na GSK i ZMP,
  4. zorganizowania i funkcjonowania stałego dyżuru,
  5. akcji kurierskiej,
  6. organizacji pracy urzędu na czas zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny,
  7. dokumentacji niejawnej z zakresu obronności.
  b) rozpatrywanie wniosków w sprawie świadczeń na rzecz obrony, prowadzenie postępowania administracyjnego i przygotowanie decyzji dotyczących świadczeń na rzecz obrony,
  c) opracowywanie planów i zestawień świadczeń osobistych i rzeczowych,
  d) prowadzenie spraw związanych z reklamowaniem od pełnienia służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i czasie wojny,
  e) wykonywanie innych zadań określonych w odrębnych ustawach lub wynikających z planowania obronnego oraz planów i programów obronnych,
  f) opracowywanie sprawozdawczości z zakresu spraw obronnych.

 IV.WARUNKI PRACY:

1) pełny wymiar czasu pracy,     
2) pierwsza umowa o pracę zawarta będzie na czas określony do  sześciu  miesięcy,
3) praca przy komputerze o charakterze administracyjno-biurowym wymagająca również wyjść poza budynek urzędu- wizje w terenie,         
4) miejsce pracy - Urząd Miejski w Surażu, parter budynku

V.WYMAGANE DOKUMENTY

Oferty kandydatów na stanowisko podinspektora  muszą zawierać podpisane przez kandydata następujące dokumenty/kopie dokumentów dołączonych do ofert powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez kandydata/-pod rygorem odrzucenia ofert na etapie oceny formalnej:

1) list motywacyjny z uzasadnieniem przystąpienia do naboru,          
2)  życiorys - CV,           
3) kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie,       
4) kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,   
5) kopie świadectw pracy,

6)  kopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,   

7) oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz
o korzystaniu z pełni praw publicznych,
8) oświadczenie kandydata o następującej treści: „oświadczam, że nie byłem/byłam skazany/skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe”,        
9) oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego,    
10) oświadczenie kandydata o stanie zdrowia pozwalającym na pracę na wskazanym stanowisku,
11) kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku gdy kandydat posiada orzeczony stopień niepełnosprawności

VI.TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

Dokumenty należy składać w Urzędzie Miejskim w Surażu ul. 11 Listopada 16 do skrzynki podawczej z napisem „Korespondencja” w godz. 8.00-14.00 w zaklejonej kopercie oznaczonej imieniem
i nazwiskiem kandydata oraz numerem telefonu z dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko podinspektora w Referacie Budownictwa, Informatyki i Gospodarki Komunalnej w Urzędzie Miejskim w Surażu” w nieprzekraczalnym terminie do dnia 26.05.2020r. (wtorek) do godz. 14.00. Dokumenty dostarczone po upływie w/w terminu nie będą rozpatrywane. Dokumenty wysłane przesyłką pocztową powinny być doręczone w powyższym terminie.

 

VII. DODATKOWE INFORMACJE:

a) w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia niniejszego ogłoszenia, wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miejskim w Surażu w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych jest mniejszy niż 6%,

b) osoby spełniające wymogi formalne zostaną zaproszone telefonicznie na rozmowę kwalifikacyjną
w Urzędzie Miejskim w Surażu,

c) informacja o wynikach naboru będzie umieszczona w BIP-ie Urzędu Miejskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu,

d) w procesie rekrutacji nie przysługuje postępowanie odwoławcze

e) Burmistrz Suraża zastrzega sobie prawo unieważnienia naboru bez podania przyczyny,

f) dokumenty aplikacyjne niewybranych kandydatów będą odesłane lub będą mogły być odebrane osobiście w siedzibie tut. Urzędu przez zainteresowanych.

Burmistrz Suraża

Henryk Łapiński

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miasta Suraż

Wytwarzający/odpowiadający: Gmina Suraż

Data wytworzenia: 2020-05-15

Wprowadzający: Łukasz Laskowski

Modyfikujący: Łukasz Laskowski

Data modyfikacji: 2020-05-15

Opublikował: Łukasz Laskowski

Data publikacji: 2020-05-15