Ogłaszenie Burmistrza Suraża o naborze na wolne stanowisko urzędnicze: Podinspektor w Referacie Budownictwa, Informatyki i Gospodarki Komunalnej.

OGŁOSZENIE
BURMISTRZA SURAŻA
o naborze na wolne stanowisko urzędnicze:

podinspektor  w Referacie  Budownictwa, Informatyki i Gospodarki Komunalnej

 I. WYMAGANIA NIEZBĘDNE:

a) obywatelstwo polskie,

b) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

c) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

d) nieposzlakowana opinia,

e) wykształcenie średnie lub wyższe na kierunku administracja, prawo ,

f) biegła znajomość obsługi komputera,

g) staż pracy- minimum 1 rok w administracji samorządowej,

h) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku.

II. WYMAGANIA DODATKOWE:


a) znajomość przepisów prawa niezbędnych do wykonywania pracy na stanowisku objętym naborem oraz znajomość przepisów prawa w zakresie funkcjonowania i kompetencji
w szczególności: ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o ochronie przyrody, prawo ochrony środowiska, prawo wodne, utrzymanie czystości i porządku w gminach, Kodeks postępowania administracyjnego, ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy o dostępie do informacji publicznej,

b) znajomość programów komputerowych,

c) komunikatywność,

d) samodzielność w działaniu,

e) dobra organizacja pracy oraz dokładność i sumienność w działaniach.

III. ZAKRES WYKONYWANYCH ZADAŃ NA STANOWISKU:

 1. W zakresie ochrony środowiska:
  a) prowadzenie spraw związanych z zakresem ochrony środowiska, ochroną przyrody, gospodarki wodnej i ochroną przed zanieczyszczeniem,
  b) przygotowanie zezwoleń na wycięcie drzew i krzewów, ustalenie opłat z tego tytułu,
  c) przygotowywanie dokumentów służących do opracowania sprawozdań związanych
  z gospodarką odpadami zgodnie z ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
  d) prowadzenie ewidencji nieruchomości objętych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminie i ewidencji deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
  e) przygotowanie projektów umów na dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków oraz wprowadzanie umów do systemu informatycznego,
  f) windykacja rozliczeń za dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków,
  g) księgowanie wpłat za wodę i ścieki,
 2. W zakresie budownictwa i inwestycji :
  a) gospodarowanie i zarządzanie gruntami komunalnymi, gruntami zabudowanymi
  i przeznaczonymi w planie zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę, w tym przygotowanie dokumentacji w sprawie zbywania, oddawania w użytkowanie, dzierżawę,
  b) organizowanie przetargów na zbycie nieruchomości będących własnością Gminy,
  c) przygotowanie dokumentacji do nabycia nieruchomości niezbędnych do realizacjo zadań gminy,
  d) komunalizacja gruntów,
  e) przygotowanie dokumentacji w sprawie sprzedaży nieruchomości rolnych będących własnością Gminy według obowiązujących przepisów,
  f) przygotowanie dokumentacji w sprawie wydzierżawiania i wynajmowania nieruchomości rolnych będących własnością Gminy według obowiązujących przepisów,
  g) realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2020r. poz, 293 z późn.zm.):
 • przygotowanie materiałów związanych ze sporządzeniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a w szczególności przygotowanie projektów uchwał Rady Miejskiej
  o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
 • przyjmowanie wniosków o sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
 • opracowywanie planów zagospodarowania przestrzennego,
 • przygotowywanie materiałów do ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu,
 • prowadzenie spraw zawiązanych z wydawaniem decyzji o warunkach zabudowy
  i zagospodarowaniu terenu
  h) współdziałanie w organizowaniu ochotniczych straży pożarnych, w szczególności zabezpieczenie strażom pożarnym pomieszczeń, środków alarmowych, łączności, wyposażenia, sprzętu, urządzeń przeciwpożarowych, odzieży specjalnej, umundurowania, środków transportowych do akcji ratowniczych i ćwiczeń,
  i) prowadzenie spraw związanych z funduszem sołeckim,
  j) prowadzenie spraw dotyczących współpracy Gminy Suraż z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

 IV. WARUNKI PRACY:

1) pełny wymiar czasu pracy,     
2) pierwsza umowa o pracę zawarta będzie na czas określony do  sześciu  miesięcy,
3) praca przy komputerze o charakterze administracyjno-biurowym wymagająca również wyjść poza budynek urzędu- wizje w terenie,         
4) miejsce pracy - Urząd Miejski w Surażu, parter budynku

V. WYMAGANE DOKUMENTY

Oferty kandydatów na stanowisko podinspektora  muszą zawierać podpisane przez kandydata następujące dokumenty/kopie dokumentów dołączonych do ofert powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez kandydata/-pod rygorem odrzucenia ofert na etapie oceny formalnej:

1) list motywacyjny z uzasadnieniem przystąpienia do naboru,          
2)  życiorys - CV,           
3) kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie,       
4) kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,   
5) kopie świadectw pracy,

6)  kopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,   

7) oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz
o korzystaniu z pełni praw publicznych,
8) oświadczenie kandydata o następującej treści: „oświadczam, że nie byłem/byłam skazany/skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe”,        
9) oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego,    
10) oświadczenie kandydata o stanie zdrowia pozwalającym na pracę na wskazanym stanowisku,
11) kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku gdy kandydat posiada orzeczony stopień niepełnosprawności.

 

VI. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

Dokumenty należy składać w Urzędzie Miejskim w Surażu ul. 11 Listopada 16 do skrzynki podawczej z napisem „Korespondencja” w godz. 8.00-14.00 w zaklejonej kopercie oznaczonej imieniem
i nazwiskiem kandydata oraz numerem telefonu z dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko podinspektora w Referacie Budownictwa, Informatyki i Gospodarki Komunalnej w Urzędzie Miejskim w Surażu” w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24.09.2020r. ( czwartek  ) do godz. 14.00. Dokumenty dostarczone po upływie w/w terminu nie będą rozpatrywane. Dokumenty wysłane przesyłką pocztową powinny być doręczone w powyższym terminie.

 

VII. DODATKOWE INFORMACJE:

a)w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia niniejszego ogłoszenia, wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miejskim w Surażu w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych jest mniejszy niż 6%,
b) osoby spełniające wymogi formalne zostaną zaproszone telefonicznie na rozmowę kwalifikacyjną
w Urzędzie Miejskim w Surażu,
c)informacja o wynikach naboru będzie umieszczona w BIP-ie Urzędu Miejskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu,

d) w procesie rekrutacji nie przysługuje postępowanie odwoławcze,
f)Burmistrz Suraża zastrzega sobie prawo unieważnienia naboru bez podania przyczyny,
g)dokumenty aplikacyjne niewybranych kandydatów będą odesłane lub będą mogły być odebrane osobiście w siedzibie tut. Urzędu przez zainteresowanych.

Burmistrz Suraża

Henryk Łapiński

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miasta Suraż

Wytwarzający/odpowiadający: Joanna Nowicka

Data wytworzenia: 2020-09-10

Wprowadzający: Łukasz Laskowski

Modyfikujący: Łukasz Laskowski

Data modyfikacji: 2020-09-28

Opublikował: Łukasz Laskowski

Data publikacji: 2020-09-10