Nabór 2020

OGŁOSZENIE
BURMISTRZA SURAŻA
o naborze na wolne stanowisko urzędnicze:

podinspektor ds. księgowości budżetowej, płac i rozliczeń VAT w Referacie Finansowym

I. WYMAGANIA NIEZBĘDNE:

 1. obywatelstwo polskie,
 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 3. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 4. nieposzlakowana opinia,
 5. wykształcenie wyższe ekonomiczne, rachunkowość i finanse; zarządzanie, lub średnie ekonomiczne z 6 letnim stażem pracy w księgowości,
 6. biegła znajomość obsługi komputera,
 7. staż pracy ,
 8. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku

II. WYMAGANIA DODATKOWE:

 1. znajomość przepisów prawa niezbędnych do wykonywania pracy na stanowisku objętym naborem oraz znajomość przepisów prawa w zakresie funkcjonowania i kompetencji administracji samorządowej w szczególności: ustawy o finansach publicznych, ustawy o rachunkowości, ustawy o podatku VAT, ustawy o samorządzie gminnym, ustawy
  o ubezpieczeniach społecznych i wynagrodzeniach,
 2. znajomość programów stosowanych na stanowisku: księgowość budżetowa, bankowość elektroniczna, Płatnik, Płace, Rejestr Vat, Środki trwałe,
 3. doświadczenie w pracy związanej z księgowością w jednostkach sektora finansów publicznych,
 4. komunikatywność,
 5. samodzielność w działaniu,
 6. dobra organizacja pracy oraz dokładność i sumienność w działaniach,

III. ZAKRES WYKONYWANYCH ZADAŃ NA STANOWISKU:

 1. Prowadzenie ewidencji sprzedaży i zakupu, rozliczanie podatku, sporządzanie deklaracji VAT i pliku JPK.
 2. Sporządzanie i podpisywanie przelewów w bankowości elektronicznej.
 3. Sporządzanie list wynagrodzeń, naliczanie składek ZUS, sporządzanie deklaracji rozliczeniowych i odprowadzanie składek.
 4. Prowadzenie dokumentacji i ustalenie prawa do zasiłków chorobowych i opiekuńczych.
 5. Naliczanie podatku dochodowego od osób fizycznych, sporządzanie deklaracji rozliczeniowych.
 6. Przygotowywanie umów najmu lokali gminnych, fakturowanie sprzedaży towarów
  i usług (z wyłączeniem rozliczeń za wodę i ścieki),
 7. Podejmowanie czynności egzekucyjnych w przypadku nieuiszczenia lub nieterminowych wpłat, naliczanie odsetek z tytułu najmu lokali.
 8. Opracowywanie zasad gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy oraz kryteria wyboru osób, z którymi umowy najmu powinny być zawierane w pierwszej kolejności.
 9. Sporządzanie sprawozdań do Urzędu Statystycznego.
 10. Rozliczanie inwentaryzacji środków trwałych i prowadzenie ewidencji środków trwałych.
 11. Naliczanie i korygowanie odpisu ZFŚS.
 12. Obsługa finansowo-księgowa budżetu.

IV. WARUNKI PRACY:

1) Pełny wymiar czasu pracy.
2) Pierwsza umowa na okres  6  miesięcy, następna na czas nieokreślony. 
3) Praca przy komputerze powyżej 4 godzin.          
4) Miejsce pracy - Urząd Miejski w Surażu, na parterze budynku, budynek wyposażony
w podjazd dla osób niepełnosprawnych, szerokość drzwi wejściowych umożliwia wjazd wózkiem inwalidzkim, toaleta przystosowana dla wózków inwalidzkich - jedna

V. Oferty kandydatów na stanowisko podinspektora ds. księgowości budżetowej, płac
i rozliczeń VAT muszą zawierać podpisane przez kandydata następujące dokumenty/kopie dokumentów dołączonych do ofert powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez kandydata/-pod rygorem odrzucenia ofert na etapie oceny formalnej:

1) list motywacyjny z uzasadnieniem przystąpienia do naboru,      
2) CV  opatrzone oświadczeniem kandydata w brzmieniu: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Burmistrza Suraża na potrzeby przeprowadzenia procedury naboru na stanowisko urzędnicze, zgodnie
z obowiązującymi przepisami prawa,       
3) kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie,  
4) kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,          
5) kopie świadectw pracy lub zaświadczeń potwierdzających doświadczenie zawodowe,          
6) oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz
o korzystaniu z pełni praw publicznych,      
7) oświadczenie kandydata o następującej treści: „oświadczam, że nie byłem/byłam skazany/skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane
z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe”,         
8) oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
9) oświadczenie kandydata o stanie zdrowia pozwalającym na pracę na wskazanym stanowisku,
10) kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku gdy kandydat posiada orzeczony stopień niepełnosprawności

VI. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia niniejszego ogłoszenia, wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miejskim w Surażu w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych jest mniejszy niż 6%.

VII. Dokumenty należy składać w Urzędzie Miejskim w Surażu ul. 11 Listopada 16 do skrzynki podawczej z napisem „Korespondencja” w godz. 8.00-14.00 w zaklejonej kopercie oznaczonej imieniem i nazwiskiem kandydata oraz numerem telefonu z dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko podinspektora ds. księgowości budżetowej, płac i rozliczeń VAT
w Urzędzie Miejski w Surażu” w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20.04.2020 (poniedziałek) do godz. 14.00. Dokumenty dostarczone po upływie w/w terminu nie będą rozpatrywane. Dokumenty wysłane przesyłką pocztową powinny być doręczone
w powyższym terminie.

VIII. Osoby spełniające wymogi formalne zostaną zaproszone telefonicznie na rozmowę kwalifikacyjną w Urzędzie Miejskim w Surażu. Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona w BIP-ie Urzędu Miejskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu.

Burmistrz Suraża

Henryk Łapiński

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miasta Suraż

Wytwarzający/odpowiadający: Joanan Łapińska

Data wytworzenia: 2020-04-08

Wprowadzający: Łukasz Laskowski

Modyfikujący: Łukasz Laskowski

Data modyfikacji: 2020-05-04

Opublikował: Łukasz Laskowski

Data publikacji: 2020-04-08