Ogłoszenie o naborze

KIEROWNIK MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W SURAŻU OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY – REFERENT ½ ETATU

 

 

I. Wymagania niezbędne:

1. Obywatelstwo polskie, z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223 poz. 1458 z późn. zm.).

2. Wykształcenie wyższe na kierunkach: administracja lub prawo lub ekonomia.

3. Niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie, pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw publicznych.

4. Nieposzlakowana opinia.

5. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wyżej wymienionym stanowisku.

 

II. Wymagania dodatkowe:

1. Znajomość ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, Kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz ustawy o ochronie danych osobowych.

2. Znajomość biegłej obsługi komputera i sprzętu biurowego.

3. Znajomość zagadnień związanych z funkcjonowaniem samorządu gminnego.

4. Umiejętność pracy w zespole.

5. Doświadczenie w pracy w strukturach organizacyjnych pomocy społecznej.

 

III. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1. Przyjmowanie wniosków w zakresie świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

2. Kompletowanie dokumentacji oraz prowadzenie postępowania w sprawach o przyznanie świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

3. Przygotowywanie decyzji przyznających świadczenia rodzinne i świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

4. Przygotowywanie list wypłat przyznanych świadczeń.

5. Przeprowadzanie wywiadów alimentacyjnych i odbieranie oświadczeń majątkowych.

6. Obsługa dziedzinowych programów komputerowych.

7. Sporządzanie sprawozdań ze świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego.

8. Przekazywanie do biura informacji gospodarczej informacji o zobowiązaniach dłużnika alimentacyjnego.

9. Prowadzenie składnicy akt w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Surażu.

10. Wykonywanie innych zadań wskazanych przez Kierownika MGOPS w Surażu.

 

IV. Wymagane dokumenty:

1. List motywacyjny.

2. CV.

3. Kwestionariusz osobowy.

4. Kserokopia dokumentów potwierdzających kwalifikacje i wykształcenie zawodowe (oryginał do wglądu).

5. Oświadczenie o niekaralności.

6. Inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

7. Oświadczenie o stanie zdrowia.

 

V. Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w siedzibie Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Surażu w godzinach pracy ośrodka, tj. 7.45 – 15.45 od poniedziałku do piątku lub przesłać pocztą na adres:

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Surażu

ul. 11 Listopada 16

18-105 Suraż

w zaklejonej kopercie z dopiskiem ,,Nabór na wolne stanowisko pracy”

w terminie do dnia 18.08.2014r.

Za datę złożenia dokumentów drogą pocztową decyduje data stempla pocztowego Polskiego Urzędu Pocztowego.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie BIP Urzędu Miejskiego w Surażu, na tablicy informacyjnej Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Surażu oraz na stronie: www.suraz.pl

 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 85 6503 194.

 

Dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, CV powinny być opatrzone klauzulą: ,,Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223 poz. 1458 z późn. zm.)”.

 

W miesiącu lipcu 2014 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Surażu, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 

Suraż, dnia  06.08.2014 r.

 

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Surażu

Wytwarzający/odpowiadający: Marek Uszyński

Wprowadzający: Marek Uszyński

Data wprowadzenia: 2014-08-06

Modyfikujący: Marek Uszyński

Data modyfikacji: 2014-09-02

Opublikował: Marek Uszyński

Data publikacji: 2014-08-06