PROTOKÓŁ Nr XXV/08
z sesji Rady Miejskiej w Surażu w dniu 29.12.2008 r. w siedzibie Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Surażu
 
 
Ad. 1.
Obrady otworzył i przewodniczył przewodniczący Rady Miejskiej Pan Zygmunt Jarmoc.
Na podstawie listy obecności stwierdził prawomocność obrad.
W sesji uczestniczyło 14 radnych, Burmistrz Suraża, Sekretarz Gminy, Skarbnik Gminy, sołtysi oraz zaproszeni goście ( listy obecności stanowią załącznik do protokołu).
 
Ad.2.
Pan Przewodniczący przedstawił następujący porządek obrad:
1. Otwarcie obrad XXV Sesji Rady Miejskiej w Surażu.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Informacja Burmistrza z podjętych działań między sesjami.
4. Przyjęcie protokołu z obrad XXIV sesji Rady. 
5. Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008r.
6. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Suraż na rok 2009.
7. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/176/05 Rady Miejskiej w Surażu z dnia 9 grudnia 2005r w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej, zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności.
8. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy Rady Miejskiej w Surażu i stałych komisji Rady.
9. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej za 2008r.
10. Sprawozdanie z działalności Komisji ds. Gospodarki i Budżetu za 2008r.
11. Informacja Burmistrza z realizacji uchwał podjętych przez Radę Miejską w Surażu w 2008r.
12. Interpelacje i zapytania radnych.
13. Sprawy różne i wolne wnioski.
14. Zamknięcie obrad XXV sesji Rady Miejskiej.
Radni Rady Miejskiej w Surażu porządek obrad przyjęli 14 głosami za, przy 14 obecnych.
 
Ad.3.
Burmistrz Suraża Pan Sławomir Halicki przedłożył informacje z podjętych działań między sesjami. Informacja stanowi załącznik do protokołu.
 
 
 
Ad.4.
Przystąpiono do głosowania protokołu XXIV sesji Rady Miejskiej w Surażu z dnia 5 grudnia 2008r. Wynik głosowania 14 głosów za, przy 14 obecnych.
 
Ad.5.
Projekt uchwały Nr XXV/142/08 z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008r. przyjęto 14 głosami za przy 14 obecnych.
Uchwała Nr XXV/142/08 z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008r. stanowi załącznik do protokołu.
 
Ad.6.
Zapoznano radnych z projektem uchwały nr XXV/143/08 w sprawie uchwalenia budżetu gminy Suraż na rok 2009.
Skarbnik Gminy Pani Joanna Łapńska zapoznała radnych z uchwałą Nr II.0131-6-46/08 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku w sprawie pozytywnej opinii projektu budżetu Miasta i Gminy Suraż na 2009r., powyższą opinię wraz z uwagami dołączono do protokołu. Stwierdziła, iż Komisja Rewizyjna i Komisja ds. Gospodarki i Budżetu pozytywnie zaopiniowały budżet na 2009r.
Pani Chodorowska stwierdziła, iż w budżecie na 2009r. jest ok 7 mln zł. z tego na zadania inwestycyjne środków własnych przeznaczono 199 tys., czy to nie jest przypadkiem parodia budżetu. Stwierdziła, iż w roku 2008 zlikwidowano gimnazjum z myślą o oszczędnościach, ale jak widzimy w budżecie na 2009r. tych oszczędności nie ma. Nadmieniła, iż nastąpił duży wzrost w płacach dla nauczycieli spowodowany zaplanowanym zwiększeniem godzin nadliczbowych do 1900.
Pan Leszczyński zwrócił się do Pana Burmistrza o to by był obecny na spotkaniach Komisji ds. Gospodarki i Budżetu. Co tyczy się tych godzin nadliczbowych to proszę o wyjaśnienie obecną Panią Dyrektor Zespołu Szkół i Placówek Oświatowo- Wychowawczych w Surażu. Jeżeli to prawda z tymi godzinami nadliczbowymi to chciałbym pogratulować rządów Pani Dyrektor. Nie pochwalam, iż z początkiem roku co sesja są u nas zmiany w budżecie to tylko świadczy o gospodarzu gminy. Stwierdził, iż ten budżet na rok 2009 był przyjęty i przygotowany na kolanie.
Pan Wysocki zwrócił się z pytaniem co jest ujęte w § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia w rozdziałach 80101 i 80110 czyli Szkoła Podstawowa i Gimnazjum.
Pani Skarbnik stwierdziła, iż z tej kwoty 170 tys. zostało przeznaczone  122 tys. zł na zakup oleju opałowego do kotłów w Zespole Szkół i Placówek Oświatowo- Wychowawczych.
Dyrektor szkoły Pani Dorota Marczuk stwierdziła, iż te nadgodziny są spowodowane nieobecnością nauczycielki z gimnazjum, która przebywa na urlopie zdrowotnym na okres roku szkolnego. W miejsce tej osoby można zatrudnić kogoś na czas określony lub uzupełnić godzinami ponadwymiarowymi.
Stwierdziła, iż projekt organizacyjny był sporządzony w maju i taki projekt przekazano dla mnie, uwzględniał on odejście dwóch nauczycieli, a reszcie kadry trzeba było zapewnić godziny lekcyjne z pełnymi etatami. Została na 10 godz. zatrudniona dodatkowa nauczycielka języka polskiego, a resztę godzin rozdysponowano na godziny ponadwymiarowe. Te godziny wynikają tez z tego że klasa III gimnazjalna została podzielona na dwie grupy, którym trzeba też było zapewnić godziny lekcyjne. Ten podział będzie do końca roku szkolnego 2009r. Od 1 września roku szkolnego 2009-2010 nie będzie już czterech klas gimnazjalnych a tylko trzy klasy, część nauczycieli nie będzie na całych etatach. Oszczędności będzie można zauważyć dopiero w następnym roku szkolnym 2009-2010.
Pani Chodorowska stwierdziła, iż lepszym rozwiązaniem było zatrudnienie kogoś dodatkowo, niż płacenie 100 % za godziny ponadwymiarowe.
Pan Burmistrz stwierdził, iż budżet był omawiany na poprzednich komisjach na których byłem obecny. Ja jestem od reprezentowania gminy na zewnątrz i uznałem, iż są ważniejsze w tym czasie sprawy. Nadmieniam, iż budżet nie był robiony na kolanie był przygotowany wcześniej. Zgodzę się z opinią, że ten budżet jest rozdmuchany, ale lepiej było wpisać więcej z uwzględnieniem uwag mieszkańców gminy. W trakcie roku i tak wybierzemy najkorzystniejsze inwestycje do realizacji.
Pan Wysocki stwierdził, iż droga w Zawykach powinna być priorytetowa dla gminy, ale przy tej propozycji Powiatu 50 na 50 to rozsadzi nasz budżet.
Pan Leszczyński stwierdził, iż w sprawach dróg Pan Burmistrz mówi w zależności gdzie jest i w której miejscowości  się znajduje. Powinien Pan w tych sprawach być stanowczy i konsekwentny. Należy bardziej naciskać i częściej rozmawiać z Powiatem o przychylność dla gminy Suraż.
Pan Przewodniczący stwierdził, iż przy ogłoszeniu przetargu musimy zabezpieczyć w całości całą kwotę niezależnie czy jedno czy dwuetapowo jest realizowana inwestycja. Na dzień dzisiejszy naszego budżet nie stać jeżeli przyjmiemy takie warunki Powiatu na drogę w Zawykach to w 50 % będziemy mieli zadłużenie gminy.
Pan Wołoszczyk stwierdził, iż działkę pod remizą w Doktorcach należy podzielić i sprzedać na poczet drogi w Doktorcach.
Pan Owsiejczuk stwierdził, iż należy zaprosić Zarząd Powiatu do nas na sesję a jak nie to telewizję na drogę w Zawykach.
Pan Przewodniczący stwierdził, iż nie ma między radnymi, a Burmistrzem spójności co do wizyt w Powiecie, a tak samo wszystkim zależy na dobru gminy razem możemy zdziałać więcej niż każdy osobno.
Pani Chodorowska zwróciła się z pytaniem czy w budżecie są zaplanowane środki na wytyczenie działek do sprzedaży i do przeprowadzenia wszystkich mediów do tych działek? Stwierdziła, iż w budżecie zaplanowane są środki na drogi publiczne w kwocie 80 tys zł czy w tych środkach przewidziany jest remont dróg dojazdowych do pól. Zwróciła się z pytaniem czy sołtysi już zgłosili te drogi do naprawy. Nadmieniła, iż znowu w tym budżecie zwiększa się środki na dofinansowanie wodociągów, gdyż przychody nie pokrywają wydatków. Dalej nie egzekwuje się od pracowników podłączy do wody w ramach godzin pracy.
Pani Skarbnik stwierdziła, iż tylko na podział działek jest zabezpieczona kwota w dziale 700 gospodarka mieszkaniowa. Jeżeli chodzi o drogi gminne to środki zostały zaplanowane w tej kwocie 80 tys., a środki na drogi dojazdowe do pól znalazły się w rozdziale 617.
Pan Puziuk zwrócił się z pytaniem czy został uwzględniony remont pomieszczenia dla strażaków w byłej szkole w Zawykach i czy strażacy dostaną wynagrodzenie za udział w zawodach strażackich.
Pani Skarbnik stwierdziła, iż pieniądze dla strażaków zostaną wypłacone z końcem lub początkiem roku. 
Uchwałę Nr XXV/143/08 z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Suraż na rok 2009 przyjęto 13 głosami za 1 osoba się wstrzymała i stanowi załącznik do protokołu.
 
Ad.7.
Projekt uchwały nr XXV/144/08 z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/176/05 Rady Miejskiej w Surażu z dnia 9 grudnia 2005r. w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej, zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności.
Pani Sekretarz stwierdziła, iż ta zmiana dotyczy tylko zmiany personalnej inkasenta pobierającego podatki na terenie Suraża.
Uchwałę Nr XXV/144/08 z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/176/05 Rady Miejskiej w Surażu z dnia 9 grudnia 2005r. w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej, zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności przyjęto jednogłośnie 14 głosami za przy 14 obecnych i stanowi załącznik do protokołu.
 
Ad.8.
Projekt uchwały nr XXV/145/08 z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy Rady Miejskiej w Surażu i stałych komisji Rady przyjęto 14 głosami za.
Pan Wysocki zwrócił się z pytaniem kiedy będzie uzupełnienie Komisji Rewizyjnej o nowego członka.
Radni uznali, iż uzupełnienie to nastąpi po wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Surażu.
Uchwała nr XXV/145/08 z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy Rady Miejskiej w Surażu i stałych komisji Rady stanowi załącznik do protokołu.
 
 
Ad.9.
Zapoznano radnych ze sprawozdaniem Komisji Rewizyjnej za 2008r.
Pan Owsiejczuk zwrócił się z pytaniem ile razy Komisja skontrolowała placówki oświatowe.
Pan Stypułkowski zastępca przewodniczącego Komisji Rewizyjnej stwierdził, iż w roku 2008 komisja dwukrotnie kontrolowała wydatki placówek oświatowych, dodatkowo  przeprowadzono 4 inne kontrole placówek oświatowych.
Radni nie wnieśli żadnych uwag ani zastrzeżeń.
 
Ad.10.
Zapoznano radnych ze sprawozdaniem z działalności Komisji ds. Gospodarki i Budżetu za 2008r.
Radni nie wnieśli żadnych uwag ani zastrzeżeń.
 
Ad.11.
Zapoznano radnych z informacją Burmistrza z realizacji uchwał podjętych przez Radę Miejską w Surażu w 2008r.
Radni nie wnieśli żadnych uwag ani zastrzeżeń.
 
Ad.12.
Pan Leszczyński zwrócił się z pytaniem do Pana Burmistrza co w sprawie przystanku w Surażu? Czy ma Pan problem jako właściciel i gospodarz tego budynku z wejściem do swego budynku? Umowa zawarta między gminą, a Panem Nawrotem zabezpiecza przed demolką tego budynku przez użytkownika. Z jakiego powodu zabrakowało pieniędzy do ulicy Zakościelnej? Co w sprawie oczyszczalni w Kowalach czy to prawda że my wszyscy dokładaliśmy środki na przedłużenie wywiewki? To jest ewidentne Pana niedopatrzenie w tej sprawie. Czekam dalej na wyegzekwowanie od pracowników wodociągowych aby w ramach godzin pracy dokonywali przyłączy. Proszę aby Pan Burmistrz wyegzekwował od mieszkańców gminy zakup koszy na odpady komunalne oraz obowiązkowe przyłącza do kanalizacji.
Pan Danowski stwierdził, iż należy skoncentrować się na remoncie jednej konkretnej drogi.
Pani Chodorowska stwierdziła, iż środki przeznaczone na fundusz płac nie można przeznaczać w ciągu roku na inne wydatki tak żeby zachować tą rezerwę do wykorzystania. Zwróciła się do pani Skarbnik aby z początkiem roku nie wprowadzać zmian w budżecie gminy jedynie tak jak robią to sąsiednie gminy po półroczu.
Pan Stypułowski zwrócił się do Pana Burmistrza aby nie udostępniać Panu Nawrotowi sali na sylwestra w Domu Kultury dopóki nie rozliczy się  i nie zapłaci zaległości dla gminy.
Pan Przewodniczący stwierdził, iż na poprzedniej sesji było zapewnienie Pana Burmistrza, iż nie udostępni sali bez uregulowania zadłużeń.
Pan Burmistrz stwierdził, iż umowa na sylwestra z Panem Nawrotem była podpisana przez Panią Marzannę Chodorowską i nie możemy jej zerwać.
Pan Stypułkowski stwierdził, iż możemy zerwać taką umowę tak jak w przypadku gdy Pana Nawrot nie dotrzymał warunków umowy z wynajmu lokalu.
Pan Wysocki prosił aby na następną sesję przygotować w przybliżeniu informacje dotyczące warunków i kwoty dzierżawy oraz podatku za budynek po byłej szkole w Doktorcach.
Pani Sekretarz stwierdziła, iż takie warunki umowy są określane i zawarte pomiędzy wydzierżawiającym a wydzierżawianym.
 
Ad.13.
Pani Skarbnik zapoznała radnych z pismem Regionalnej Izby Obrachunkowej o niezgodnościach w uchwale w sprawie zaciągnięcia zobowiązania finansowego która stanowi załącznik do protokołu.
 
Ad.14.
Zamknięcie obrad XXV sesji Rady Miejskiej w Surażu o godz. 12¹º
 
Protokołowała: Sylwia Filipczuk
 
Przewodniczący Rady Miejskiej
                                                                               Zygmunt Jarmoc
 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miasta w Surażu

Wytwarzający/odpowiadający: Marek Uszyński

Wprowadzający: Marek Uszyński

Data wprowadzenia: 2009-02-09

Modyfikujący: Marek Uszyński

Data modyfikacji: 2009-02-09

Opublikował: Marek Uszyński

Data publikacji: 2009-02-09